سه شنبه 29 مهر 1399
آئین نامه اجرایی شعب شرکت همت گستران افق مهر


 

آئین‌نامه اجرایی شعب

شرکت همت گستران افق مهر

(براساس تبصره ماده 4 اساسنامه)

________________________

 فصل اول

کلیات

ماده 1: تعریف

1/1 ـ شرکت همت گستران افق مهر، شرکت سهامی خاص می‌باشد که از سوی کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران با 96% سهام و مشارکت شرکت تعاونی مصرف و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران به ترتیب هر کدام با 2% سهام تشکیل و طی شماره 384942مورخ 89/6/29 اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. این شرکت به عنوان بازوی اجرایی کانون فعالیت می نماید .

2/1 ـ به جهت رعایت اختصار و سهولت در درج نام شرکت در مکاتبات ، نام "افق مهر" به صورت برجسته مورد استفاده قرار می‌گیرد .

3/1 ـ در مرکز استانهائی که شعب کانون تأسیس شده است با تصویب هیأت مدیره شرکت ، شعبه شرکت افق مهر تأسیس و در صورت نیاز در سایر شهرستانهای تابعه استان نیز تأسیس نمایندگی شرکت امکان پذیر خواهد بود .

ماده 2ـ اهداف شرکت

1/2 ـ تلاش در جهت حفظ شأن و منزلت اجتماعی بازنشستگان از طریق افزایش توانمندی اقتصادی و معیشتی آنان .

2/2 ـ ایجاد اشتغال مناسب با اولویت اول برای بازنشستگان و فرزندان آنان از طریق شناسایی و به کارگیری دانش، تجارب و تخصص آنان .

3/2 ـ حضور فعال در اجرای فعالیتها و برنامه‌های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ورزشی و آموزشی سازمانها ، ادارات دولتی و بخش خصوصی در داخل یا خارج از کشور در چارچوب اساسنامه شرکت .

ماده 3ـ خط‌مشی و سیاستها

1/3 ـ شناسایی تجارب و تخصص بازنشستگان و ظرفیتهای اقتصادی و امکانات منطقه‌ای ( استانها ) و به کارگیری صحیح و مناسب آنها .

2/3 ـ سازماندهی ، هدایت ، نظارت و ارزشیابی از شعب در چارچوب اختیارات مندرج در اساسنامه توسط دفتر مرکزی شرکت .

3/3 ـ اولویت استفاده و به کارگیری بازنشستگان عضو کانون و فرزندان آنان در فعالیت‌های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و آموزشی شرکت .

4/3 ـ ایجاد هماهنگی بین شعب استانی به منظور استفاده از ظرفیتها و انتقال تجارب یکدیگر

5/3 ـ استفاده از نیروهای کارآمد به صورت پروژه‌ای و فصلی به جای استخدام رسمی .

6/3 ـ تدوین و ابلاغ ساختار تشکیلاتی شعب به صورت محدود براساس نمودار تخت

 

فصل دوم:

نحوه انتخاب مدیر و محل شعب

 

ماده 4ـ نحوه انتخاب و خاتمه خدمت یا مسؤلیت مدیران شعب

 

1/4 ـ انتخاب مدیران شعب با اولویت عضویت در کانون بازنشستگان و در اولویت بعدی از غیر اعضاء کانون خواهد بود .

2/4 ـ انتخاب مدیر برای شعب براساس پیشنهاد و معرفی کتبی رئیس هیأت مدیره کانون بازنشستگان شعب استانی و تأیید مدیرعامل شرکت و تصویب هیأت مدیره خواهد بود .

تبصره : پیشنهاد هیأت مدیره کانون بازنشستگان استانها می‌بایست براساس فرم مخصوص (پیوست این آیین‌نامه) شامل مشخصات شناسنامه‌ای ، سوابق تحصیلی و تجربی مدیر پیشنهادی به دفتر مرکزی شرکت افق مهر ارسال گردد .

3/4 ـ مدیران شعب ، برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند و در صورت رضایت‌مندی از عملکرد آنان ، انتخاب مجدد آنان برای دوره‌های بعد بلامانع خواهد بود .

4/4 ـ حکم مدیران شعب استانی توسط مدیرعامل شرکت صادر و ابلاغ خواهد شد .

تبصره : یک نسخه از حکم جهت اطلاع و همکاری به کانون بازنشستگان مرکز و شعبه شرکت افق مهر ، وکانون بازنشستگان و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مربوطه ارسال خواهد شد .

5/4ـ خاتمه مسئولیت مدیران شعب استانها ( قبل از اتمام دوره مدیریت) با تصویب هئیت مدیره شرکت به ترتیب ذیل امکان پذیر خواهد بود :

1ـ استعفای مدیر شعبه و تأئید کانون بازنشستگان استان

2ـ پیشنهاد کانون بازنشستگان استان به دفترمرکزی شرکت

3ـ پیشنهاد مدیرعامل شرکت

ماده 5 ـ محل استقرار شعب

1/5 ـ تأمین محل استقرار شعب شرکت از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا کانون بازنشستگان استان ذیربط مورد تأکید است .

2/5 ـ در صورت عدم تحقق بند 1/5 ، مدیران شعب مربوطه نسبت به شناسایی و ارسال مشخصات مکان مناسب برای استقرار شعب شرکت به دفتر مرکزی شرکت اقدام و پس از اخذ مجوز نسبت به تأمین مکان ازمحل درآمدهای استانی اقدام خواهند نمود .

3/5 ـ  تأمین تجهیزات و ملزومات اداری شعب پس از هماهنگی با دفتر مرکزی شرکت ، از محل سود حاصله از اجرای پروژه های شعب استانی انجام خواهد شد .

 

 فصل سوم

وظایف و حدود  اختیارات مدیران شعب

 

ماده 6: شرح وظایف و حدود اختیارات

1/6 ـ مدیر شعب صرفاً مجاز به اجرای وظایف در حدود اختیارات مندرج در این ماده و یا وظایف ابلاغی از سوی مدیرعامل خواهد بود .

2/6 ـ برنامه ریزی وسرمایه گذاری وانجام خدمات در استان ذیربط و یا سایر استانها و شهرستانها و ارائه پیشنهاد آن به دفتر مرکزی شرکت با جزئیات کامل طرح .

3/6 ـ مکاتبه اداری با سازمانها ، نهادها و شرکتهای استان ذیربط در سربرگ شعبه شرکت با استفاده از مهر شعبه

تبصره1 : مکاتبات تعهدآور الزاماً می‌بایست با هماهنگی و مجوز مدیرعامل دفتر مرکزی شرکت انجام شود (رونوشت این گونه مکاتبات به دفتر مرکزی شرکت ارسال خواهد شد) .

تبصره2 : مهر و سربرگ شعبه شرکت بر اساس نمونه ارسالی از دفتر مرکزی شرکت توسط شعب استان تهیه خواهد شد .

4/6 ـ  بازاریابی و برقراری ارتباط مستمر با سازمانها و ادارات دولتی و بخش خصوصی موجود در استان به منظور انعکاس و شناساندن شرکت و ظرفیتهای موجود از طریق حضور فیزیکی و یا تبلیغات استانی .

5/6 ـ تعامل و همکاری با کار گروههای تخصصی کانون بازنشستگان استان و شناسایی نیروهای مورد نیاز برای اجرای برنامه‌ها .

6/6 ـ انعقاد قراردادها با اشخاص حقوقی و حقیقی و ارسال آن به دفتر مرکزی .

تبصره : سقف ریالی اختیار انعقاد قرارداد توسط شعب استان از سوی دفتر مرکزی شرکت به شعبه ابلاغ خواهد شد.

7/6 ـ  نظارت بر حفظ و حراست و استفاده بهینه ازداراییهای شرکت

8/6 ـ شرکت فعال در مناقصه‌ها و مزایده های اعلام شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت صرفه و صلاح شرکت

9/6 ـ ارائه پیشنهاد پاداش یا تنبیه برای عوامل اجرائی شعب به دفتر مرکزی .

10/6 ـ برقراری ارتباط مستمر با کانون بازنشستگان شعب استانی و مدیرعامل شرکت .

11/6 ـ نظارت بر فعالیت و کارکرد نیروهای شاغل در شعب و پرداخت حق الزحمه آنان از محل درآمد حاصله از فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی آموزشی .

12/6- واریز سهم دفتر مرکزی شرکت از سود حاصله پروژه های استانی

13/6 ـ ارایه گزارش عملکرد فعالیتها به صورت ماهیانه ، فصلی و سالیانه و یا عنداللزوم گزارشات درخواستی دفتر مرکزی یا بازرس شرکت به دفتر مرکزی و رئیس کانون استان مربوطه .

 

فصل چهارم

منابع مالی و بازاریابی

  

ماده 7 ـ افتتاح حساب جاری

1/7 – مدیر شعبه موظف است پس از بررسی های لازم یکی از بانکها و یا مؤسسات مالی اعتباری مجاز را بعنوان بانک عامل انتخاب و به دفتر مرکزی شرکت پیشنهاد نماید .

2/7 – مدیر عامل شرکت پس از بررسی های لازم ، درخواست کتبی افتتاح حساب جاری بنام شعبه شرکت افق مهر را همراه با معرفی صاحبان امضاء به بانک عامل ارسال می نماید .

تبصره 1 – صاحبان امضاء مجاز عبارت است از مدیر شعبه بعنوان امضاء ثابت ، رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره کانون استان ذیربط بعنوان امضاء متغیر .

تبصره 2 – برداشت از حساب جاری صرفاً با امضاء ثابت مدیر شعبه و یکی از دو امضاء متغیر یاد شده در تبصره یک و ممهور به مهر شعبه شرکت انجام خواهد شد .

ماده 8 :  منابع مالی                          

1/8 ـ منابع مالی شعب از طریق درآمدهای حاصل از فعالیتهای شرکت ، کانون استان ، دفتر مرکزی شرکت ، دریافت تسهیلات از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و جذب منابع مالی اعضاء کانون تأمین خواهد شد .

2/8 ـ کلیه وجوه حاصله از عقد قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی ، دریافت تسهیلات و یا قرض از اشخاص حقیقی و حقوقی ، پیش دریافتها ، دریافت از دفتر مرکزی و یا شعب استانی به حساب بانک عامل واریز خواهد شد .

تبصره : دریافت وجوه نقد و نگهداری آن در صندوق شعبه شرکت ممنوع می باشد .

ماده 9 : نحوه توزیع درآمد و سود عملیاتی

1/9 ـ در صورتی که بازاریابی از سوی دفتر مرکزی شرکت ، کانون بازنشستگان ، اعضای کانون یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح استان انجام و منجر به عقد قرارداد گردد سود حاصله از اجرای پروژه پس از تأمین هزینه عملیاتی به شرح ذیل توزیع خواهد شد :

10% بابت حق العمل بازاریاب ، 50% حق الزحمه عوامل اجرائی ، 20% ایجاد سرمایه برای شعبه  و 20% دفتر مرکزی شرکت

تبصره 1 : در صورت تأمین بخشی از منابع مورد نیاز اجرای پروژه توسط کانون ، اشخاص حقیقی و حقوقی و یا دفتر مرکزی شرکت ، سود مبلغ سرمایه گذاری شده منابع مذکور معادل نرخ روز شمار مؤسسات مالی و اعتباری محاسبه و به ذینفع پرداخت و الباقی بر اساس بند 1/9 توزیع خواهد شد .

تبصره 2 : حق العمل بازاریابی به پروژه های پیشنهاد شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران تعلق نخواهد گرفت .

2/9 : نحوه و میزان پرداخت حق الزحمه عوامل اجرائی پروژه ها و تأمین هزینه های جاری شرکت و تأمین اموال و اثاثیه و پس از تأیید دفتر مرکزی شرکت از محل درآمدهای پروژه های شعب صورت خواهد پذیرفت .

 

فصل پنجم

پرسنلی

ماده 10 : کارکنان شعب استانی و سایر عوامل اجرائی با دارا بودن شرایط لازم با اولویت از بین اعضای کانون بازنشستگان و فرزندان آنان انتخاب خواهد شد .

ماده 11: حقوق و مزایای مدیر شعب از محل درآمدهای حاصل از اجرای پروژه ها در شعب مربوطه توسط دفتر مرکزی شرکت تعیین و به شعبه ابلاغ خواهد شد .

ماده 12 : حق الزحمه سایر عوامل اجرائی (تمام وقت یا پروژه‌ای) نیز براساس پیشنهاد مدیر شعب و تصویب دفتر مرکزی با توجه به میزان درآمد حاصله از اجرای پروژه ها تعیین و جهت پرداخت به شعب ابلاغ خواهد شد .

ماده 13 : حتی‌الامکان عوامل اجرائی به صورت پروژه‌ای ، در طول مدت پروژه بکارگیری و پس از اتمام پروژه با آنان تسویه حساب خواهد شد .

ماده 14 : درصورت ضرورت انجام مأموریت توسط مدیر و یا عوامل اجرائی شعب فوق العاده مأموریت بر اساس ضوابط قانون کار قابل پرداخت خواهد بود .

این آئین نامه در پنج فصل و 14 ماده و 10 تبصره در تاریخ  1391/9/20 به تصویب هیأت مدیره شرکت همت گستران افق مهر رسیده و جایگزین آئین نامه قبلی ( مصوب 1390/02/11 هیأت مدیره) شده است.

 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
متن  آیین نامه قبلی 
 

آئین‌نامه اجرایی شعب

شرکت همت گستران افق مهر

(براساس تبصره ماده 4 اساسنامه)


فصل اول

کلیات

ماده 1: تعریف

1/1 ـ شرکت همت گستران افق مهر (سهامی خاص) توسط کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران با 96% سهام و مشارکت شرکت تعاونی مصرف و شرکت تعاونی مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران به ترتیب هر کدام با 2% سهام تشکیل و طی شماره 384942مورخ 29/6/1389 در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. این شرکت به عنوان بازوی اجرایی کانون فعالیت می نماید.

2/1 ـ جهت رعایت اختصار و سهولت در درج نام شرکت در مکاتبات، نام "افق مهر" به صورت برجسته مورد استفاده قرار می‌گیرد.

3/1 ـ در مرکز استانهائی که شعب کانون تأسیس شده است با تصویب هیأت مدیره شرکت، شعبه شرکت افق مهر تأسیس و در صورت نیاز در سایر شهرستانهای تابعه استان نیز تأسیس شعب شرکت امکان پذیر خواهد بود.

 

ماده 2ـ اهداف شرکت

1/2 ـ تلاش در جهت حفظ شأن و منزلت اجتماعی بازنشستگان از طریق افزایش توانمندی اقتصادی و معیشتی آنان.

2/2 ـ ایجاد اشتغال مناسب با اولویت اول برای بازنشستگان و فرزندان آنان از طریق شناسایی و به کارگیری دانش، تخصص و تجارب آنان.

3/2 ـ حضور فعال در اجرای فعالیتها و برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، ورزشی و آموزشی سازمانها، ادارات دولتی و بخش خصوصی در داخل یا خارج از کشور در چارچوب اساسنامه شرکت.

 

ماده 3ـ خط‌مشی و سیاستها

1/3 ـ شناسایی تجارب و تخصص بازنشستگان و اولویت به کارگیری بازنشستگان عضو کانون و فرزندان آنان در فعالیت‌های شرکت.

2/3 ـ شناسایی بازارکار و امکانات منطقه‌ای (استانها) و شرکت فعال در مزایده ها و مناقصات سازمانها و مؤسسات دولتی و خصوصی.

3/3 - ایجاد هماهنگی بین شعب استانی به منظور استفاده از ظرفیتهای یکدیگر و انتقال تجارب.

4/3 – تعامل و همکاری با کانون بازنشستگان و بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت ارائه خدمات شرکت در چارچوب پروژه های برون سپاری شده.

5/3 ـ استفاده از نیروهای کارآمد به صورت پروژه‌ای به جای استخدام رسمی.

6/3 ـ ساختار سازمانی شعب به صورت محدود براساس نمودار تخت خواهد بود.

7/3 – صرفه جویی در هزینه های شرکت جهت اقتصادی نمودن فعالیتها و ایجاد منافع بیشتر برای بازنشستگان عضو کانون.

 

فصل دوم:

نحوه انتخاب مدیر و محل شعب

 

ماده 4ـ نحوه انتخاب و خاتمه مدیران شعب

1/4 ـ انتخاب مدیران شعب با اولویت عضویت در کانون بازنشستگان و در اولویت بعدی از غیر اعضاء کانون خواهد بود.

2/4 ـ انتخاب مدیر برای شعب براساس پیشنهاد و معرفی کتبی رئیس هیأت مدیره کانون بازنشستگان شعب استانی و تأیید مدیرعامل شرکت و تصویب هیأت مدیره خواهد بود.

تبصره: پیشنهاد هیأت مدیره کانون بازنشستگان استانها می‌بایست براساس فرم مخصوص شامل مشخصات شناسنامه‌ای، سوابق تحصیلی و تجربی مدیر پیشنهادی به دفتر مرکزی شرکت افق مهر ارسال گردد.

3/4 ـ مدیران شعب ، برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند و در صورت رضایتمندی از عملکرد آنان ، انتخاب مجدد آنان برای دوره‌های بعد بلامانع خواهد بود.

4/4 ـ حکم مدیران شعب استانی توسط مدیرعامل شرکت (دفتر مرکزی) صادر و ابلاغ خواهد شد.

تبصره: یک نسخه از حکم جهت اطلاع و همکاری به کانون بازنشستگان مرکز و شعب شرکت افق مهر در استانها، وکانون بازنشستگان و اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مربوطه ارسال خواهد شد.

5/4ـ خاتمه مسئولیت مدیران شعب استانها ( قبل از اتمام دوره مدیریت) با تصویب هئیت مدیره شرکت به ترتیب ذیل امکان پذیر خواهد بود:

1ـ استعفای مدیر شعبه و تأئید کانون بازنشستگان استان

2ـ پیشنهاد کانون بازنشستگان استان به دفترمرکزی شرکت

3ـ پیشنهاد مدیرعامل شرکت

 

ماده 5 ـ محل استقرار شعب

1/5 ـ تأمین محل استقرار و تجهیزات و ملزومات اداری شعب شرکت از سوی کانون بازنشستگان شعب استانی مورد تأکید است.

2/5 ـ در صورت عدم تحقق بند 1/5 ، مدیران شعب مربوطه نسبت به شناسایی مشخصات مکان مناسب برای استقرار شعب و تجهیزات و ملزومات اداری مورد نیاز اقدام و پس از تأیید هیأت مدیره کانون استان و اخذ مجوز از دفتر مرکزی شرکت، نسبت به تأمین آنها از محل درآمدهای استانی اقدام خواهند نمود.

 

 

فصل سوم:

وظایف و حدود اختیارات مدیران شعب

 

ماده6: شرح وظایف و حدود اختیارات

1/6 ـ آگاهی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی خاص اعم از قانون تجارت، قانون کار و تأمین اجتماعی، قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین موضوعه و آیین نامه ها و مقررات شرکت افق مهر.

 2/6 ـ شناسایی بازارکار و زمینه های  ارائه خدمات در استان ذیربط و یا سایر استانها و شهرستانها و ارائه پیشنهاد آن به کانون استان و دفتر مرکزی شرکت با جزئیات کامل طرح.

3/6 ـ مکاتبه اداری با سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای استان ذیربط در سربرگ شعبه شرکت با استفاده از مهر شعبه

تبصره1: مکاتبات تعهدآور الزاماً می‌بایست با هماهنگی و مجوز مدیرعامل دفتر مرکزی شرکت انجام شود (رونوشت این مکاتبات به دفتر مرکزی شرکت ارسال خواهد شد.)

تبصره2: تهیه سربرگ و مهر شعبه بر اساس نمونه ارسالی از دفتر مرکزی شرکت توسط شعب استان انجام خواهد شد .

4/6 ـ تعامل مستمر با کانون بازنشستگان شعب استانی، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و شهرستانهای تابعه و مدیرعامل شرکت (دفتر مرکزی).

5/6 ـ تعامل و همکاری با کار گروههای تخصصی کانون بازنشستگان استان و شناسایی نیروهای مورد نیاز برای اجرای برنامه‌ها .

6/6 - بازاریابی و برقراری ارتباط مستمر با سازمانها و ادارات دولتی و بخش خصوصی به منظور انعکاس و شناساندن شرکت و ظرفیتهای موجود از طریق حضور فیزیکی و یا تبلیغات استانی .

7/6 ـ شرکت فعال در مناقصه‌ها و مزایده های سازمانها و مؤسسات دولتی و خصوصی.

8/6 ـ انعقاد قراردادها با اشخاص حقوقی و حقیقی و ارسال یک نسخه آن به دفتر مرکزی شرکت.

تبصره: سقف ریالی اختیار انعقاد قرارداد توسط شعب استان از سوی دفتر مرکزی شرکت به شعبه ابلاغ خواهد شد .

9/6 ـ نظارت بر عملکرد نیروهای شاغل در شعب و پرداخت حق الزحمه و مزایای آنان از محل درآمد حاصله از فعالیتهای شعبه.

10/6 ـ ارائه پیشنهاد پاداش یا تنبیه برای عوامل اجرائی شعب به دفتر مرکزی.

11/6 ـ حفظ و نگهداری و استفاده بهینه از داراییهای شرکت.

12/6- ارایه گزارش عملکرد فعالیتها به صورت فصلی و سالیانه و یا عنداللزوم گزارشات درخواستی دفتر مرکزی یا بازرس شرکت به دفتر مرکزی و کانون استان مربوطه .

 

فصل چهارم

امور پرسنلی

ماده 7 : شعب استانی و سایر عوامل اجرائی با دارا بودن شرایط لازم با اولویت از بین اعضای کانون بازنشستگان و فرزندان آنان انتخاب خواهد شد .

ماده 8: حقوق و مزایای مدیر شعب از محل درآمدهای حاصل از اجرای پروژه ها در شعب مربوطه توسط دفتر مرکزی شرکت تعیین و به شعبه مربوطه ابلاغ خواهد شد

ماده 9 : حق الزحمه سایر عوامل اجرائی (تمام وقت یا پروژه‌ای) نیز براساس پیشنهاد مدیر شعب و تصویب دفتر مرکزی با توجه به میزان درآمد حاصله از اجرای پروژه ها تعیین و جهت پرداخت به شعب ابلاغ خواهد شد.

ماده 10 : حتی‌الامکان عوامل اجرائی به صورت پروژه‌ای، در طول مدت پروژه بکارگیری خواهند شد.

ماده 11 : سایر پرداختهای پرسنلی بر اساس ضوابط قانون کار قابل پرداخت خواهد بود .

 

فصل پنجم

امور مالی و بازرسی

 

ماده 12 ـ افتتاح حساب جاری

1/12 – مدیر شعبه موظف است پس از بررسی های لازم یکی از بانکها و یا مؤسسات مالی اعتباری مجاز را به عنوان بانک عامل به دفتر مرکزی شرکت پیشنهاد نماید

2/12 – مدیر عامل شرکت پس از بررسی های لازم ، درخواست کتبی افتتاح حساب جاری بنام شعبه شرکت افق مهر را همراه با معرفی صاحبان امضاء به بانک عامل ارسال می نماید

تبصره 1 – صاحبان امضاء مجاز عبارت است از مدیر شعبه به عنوان امضاء ثابت ، رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره کانون استان ذیربط به عنوان امضاء متغیر.

تبصره 2 – برداشت از حساب جاری صرفاً با امضاء ثابت مدیر شعبه و یکی از دو امضاء متغیر یاد شده در تبصره یک و ممهور به مهر شعبه شرکت انجام خواهد شد.

 

ماده 13 : منابع مالی

1/13 ـ منابع مالی شعب از طریق درآمدهای حاصل از پروژه ها، کانون استان، دفتر مرکزی شرکت، جذب منابع مالی اعضاء کانون، دریافت تسهیلات از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین خواهد شد .

2/13 ـ کلیه وجوه حاصله از عقد قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت تسهیلات و یا قرض از اشخاص حقیقی و حقوقی، پیش دریافتها، دریافت از دفتر مرکزی و یا شعب استانی به حساب بانک عامل واریز خواهد شد .

تبصره : دریافت وجوه نقد و نگهداری در صندوق شعب شرکت ممنوع می باشد.

 

ماده 14 : هزینه ها و نحوه توزیع درآمد و سود عملیاتی

1/14 ـ پرداخت حق الزحمه عوامل اجرائی پروژه ها و تأمین هزینه های جاری شرکت و تأمین اموال و اثاثیه و ... در چارچوب قوانین و مقررات شرکت از محل درآمدهای پروژه های شعب صورت خواهد پذیرفت .

2/14 ـ در صورتی که بازاریابی پروژه، از سوی اعضای کانون یا سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی انجام و منجر به عقد قرارداد گردد، تا 20% سود حاصله از اجرای پروژه پس از تأمین هزینه های عملیاتی به عنوان حق الزحمه بازاریابی قابل پراخت خواهد بود.

تبصره1: حق الزحمه بازاریابی، بر حسب نوع و شرایط پروژه تا سقف 20% سود قابل پیش بینی توسط هیأت مدیره کانون تعیین و پس از انعقاد قرارداد پروژه، قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 2 : حق الزحمه بازاریابی به پروژه های بنیاد شهید و امور ایثارگران تعلق نخواهد گرفت .

3/14 - در صورت تأمین بخشی از منابع مورد نیاز اجرای پروژه توسط اعضای کانون و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، سهم سود تأمین کنندگان منابع مالی پروژه در قالب عقود اسلامی (مضاربه) به صورت توافقی و صلح به میزان حداقل سود سپرده بانکی، قابل پرداخت خواهد بود.

4/14 – ده درصد از سود پروژه های شعب استانها بابت هزینه های مدیریت و پشتیبانی شعب، به دفتر مرکزی شرکت اختصاص می یابد. زمانبندی واریز آن از سوی دفتر مرکزی شرکت ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 15 : ثبت و نگهداری حسابها

1/15 – شعب استانها مکلف می باشند اسناد و حسابهای شعبه مربوطه را مطابق اصول حسابداری تنظیم و در دفاتر روزنامه و کل و معین ثبت و اسناد حسابداری را به همراه تراز آزمایشی در دوره های سه ماهه، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از هر دوره سه ماهه، به دفتر مرکزی شرکت تحویل نمایند؛ تا پس از رسیدگی در حسابها و دفاتر قانونی شرکت ثبت گردد.

2/15 - اسناد حسابداری شعب جهت ارائه به بازرس و حسابرسان شرکت، به طور متمرکز در دفتر مرکزی شرکت نگهداری خواهد شد.

3/15 - در صورت استفاده از سیستم رایانه ای حسابداری در شعب، نیاز به تهیه دفاتر روزنامه و کل و معین و ثبت دستی دفاتر نمی باشد. ولی جهت حفظ سوابق، پرینت گزارش دفاتر مذکور می بایست تهیه و در شعب نگهداری شود.

تبصره : دفاتر قانونی شرکت (پلمپ ثبت شرکتها) منحصراً در دفتر مرکزی شرکت ثبت و نگهداری می گردد و دفاتر شعب استانها، داخلی (غیر رسمی) می باشد.

 

ماده 16 : نظارت، بازرسی و حسابرسی

1/16 – نظارت بر شعب شرکت افق مهر در استانها از سوی هیأت مدیره کانون استانها و بازرسی شعب شرکت از سوی بازرس کانون استانها اعمال می گردد.

2/16 – از سوی دفتر مرکزی شرکت افق مهر، به صورت دوره ای و یا موردی از شعب استان بازرسی بعمل خواهد آمد.

3/16 – مدیران شعب شرکت مکلف می باشند پرونده ها، اسناد و مدارک، حسابها و دفاتر مالی و سایر اطلاعات شرکت را در صورت مراجعه و درخواست هیأت مدیره و بازرس کانون استان و یا بازرس و حسابرس دفتر مرکزی شرکت افق مهر در اختیار آنان قرار داده و نهایت همکاری را در این خصوص بعمل آورند.

 

فصل ششم

متفرقه

 

ماده17-در صورت مغایر بودن ماده یا بندی از این آیین نامه با مفاد اساسنامه شرکت، صرفاً مواد اساسنامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده18-در صورت عدم پیش بینی موضوع یا مواردی در این آیین نامه و یا اساسنامه شرکت، قوانین جاری کشور اعم از قانون تجارت و قانون کار ملاک عمل خواهد بود.

 

این آئین نامه در شش فصل و 18 ماده و 11 تبصره در تاریخ 1390/02/11 به تصویب هیأت مدیره شرکت همت گستران افق مهر رسیده است