چهارشنبه 30 خرداد 1403
مدیران 1393-1391
چاپ

 
مدیران دفتر مرکزی کانون
 
بر اساس ماده 17 اساسنامه، کانون دارای هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
 
باتوجه به برگزاری انتخابات در دومین جلسه مجمع عمومی در 20 آبان 1391 اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال شامل افراد ذیل بوده است.
 
1هادی قلم نویس رییس هیأت مدیره
2 منصور جیرانی خامنه
نایب رییس هیأت مدیره
3
احمد رضا خوزانی
عضو هیأت مدیره و خزانه دار
4
برهان کرم الهی
عضو هیأت مدیره
5 عبدالکریم هودگر عضو هیأت مدیره
 
 
 
6
 
 
 
محمد مهدی عالمی
 
 
 
عضو علی البدل هیأت مدیره
 
 
 
7
 
 
 
حسین قربانی فر
 
 
 
عضو علی البدل هیأت مدیره


بازرس دفتر مرکزی کانون:
 
بر اساس ماده 20 اساسنامه کانون، مجمع عمومی عادی 1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد کرد.
 
با توجه به برگزاری انتخابات در مجمع عمومی سالهای 1391 و 1392 و 1393 بازرس کانون به شرح زیر بوده است.
 
 
  سعید ایوب میگونی بازرس اصلی منتخب مجمع عمومی سال 1391 و بازرس اصلی منتخب مجمع عمومی سال 1392 و بازرس علی البدل منتخب مجمع عمومی سال 1393
  حسن پاینده  بازرس علی البدل منتخب مجمع عمومی سال 1391 و 1392
  حسین میرآبادی بازرس اصلی منتخب مجمع عمومی سال 1393