چهارشنبه 30 خرداد 1403
کارگروه تربیت بدنی
وظایف کارگروه تربیت بدنی
 
1- تشویق بازنشستگان به ورزش
2- پیگیری و تأمین خدمات و امکانات ورزشی ( کارت ورزش، سالن ورزشی و ... )
3- تشکیل تیم های ورزشی پیشکسوتان در رشته های متناسب با شرایط سنی بازنشستگان
4- برگزاری مسابقات ورزشی بازنشستگان در سطوح شهرستان، استان و کشوری