یکشنبه 24 تیر 1403
کارگروه عمران و مسکن
وظایف کارگروه عمران و مسکن
 
1- بررسی بازار مسکن و فعالیتهای عمرانی
2- تهیه طرح های توجیهی سرمایه گذاری در بخش عمران و مسکن
3- اطلاع رسانی به اعضاء و تعامل با کارگروه مالی و سرمایه گذاری برای تأمین منابع و سرمایه گذاری اعضاء
4- ورود به فعالیتهای عمرانی و تولید مسکن در قالب همکاری با شرکت افق مهر (متعلق به کانون)