چهارشنبه 30 خرداد 1403
صدور کارت عضویت
شرایط ، نحوه عضویت وانواع آن :
بر اساس ماده 6 اساسنامه کانون، هرفرد بازنشسته بنیادشهید وامورایثارگران که دارای شرایط زیر باشد می تواند به عضویت کانون درآید.
1. داشتن حکم بازنشستگی از بنیادشهید و امور ایثارگران
2. پذیرفتن مفاد اساسنامه
3. عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
4. عدم سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی
5. پرداخت حق عضویت
بر اساس ماده 7 اساسنامه کانون دارای دو نوع عضو خواهد بود.
1) اعضای اصلی که دارای حق رأی بوده ومکلف به پرداخت حق عضویت می باشند.
2) اعضای افتخاری که دارای مطالعات وتحقیقات علمی ممتاز بوده وبا پیشنهاد هیأت مدیره ، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.


مدارک لازم جهت عضویت در کانون بازنشستگان
1. عکس 4*3 دو قطعه
2. کپی شناسنامه و کارت ملی یک برگ
3. تکمیل فرم عضویت کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهید و امور ایثارگران
4. پرداخت حق عضویت سالانه
لازم به ذکر است که بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393.4.22 حق عضویت سال 1393 مبلغ 500.000 ریال می باشد که اعضاء محترم دفتر مرکزی می بایست آن را به حساب شماره 107064841002 نزد بانک ملی شعبه شاهد کد 760 به نام کانون بازنشستگان و اعضاء محترم شعب استانها حق عضویت مصوب مجمع عمومی خود را به حساب معرفی شده از سوی شعب مربوطه واریز فرمایند.
 
با تکمیل عضویت اعضاء، کارت شناسایی با برچسب هلوگرام سالانه صادر و تمدید سالانه آن منوط به پرداخت حق عضویت مصوب مجمع عمومی خواهد بود.