چهارشنبه 30 خرداد 1403
مدیران 1396-1394
چاپ

 
مدیران دفتر مرکزی کانون
 
بر اساس ماده 17 اساسنامه، کانون دارای هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
 
باتوجه به برگزاری انتخابات جلسه مجمع عمومی در 11 تیر 1394 اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال شامل افراد ذیل می باشد.
 

1 محمدرضا امیرحسینی
رییس هیأت مدیره
2 حمید باقرزاه
نایب رییس هیأت مدیره
3
اکبر باقرزاده رحیم آبادی
عضو هیأت مدیره و خزانه دار
4 حسین میرآبادی عضو هیأت مدیره
5 حسین قربانی فر
عضو هیأت مدیره
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
مهدی علی قنبری
 
 
 
 
عضو علی البدل هیأت مدیره

 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
داود پونکی
 
 
 
عضو علی البدل هیأت مدیره


بازرس دفتر مرکزی کانون:
بر اساس ماده 20 اساسنامه کانون، مجمع عمومی عادی 1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد کرد.
 
باتوجه به برگزاری انتخابات جلسه مجمع عمومی در 11 تیر 1394 بازرس اصلی و بازرس علی البدل کانون شامل افراد ذیل می باشد.
 
  بهرام جمشیدی بازرس اصلی
  رضا نظیفی
 بازرس علی البدل