چهارشنبه 30 خرداد 1403
آیین نامه اجرایی کانون
چاپ


آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 19 اساسنامه کانون بازنشستگان
بنیاد شهید و امور ایثارگران
فصل اول: کلیات واهداف
ماده1 – نام کانون
1/1- کانون بازنشستگان بنیادشهید وامورایثارگران تشکلی است صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که برای اجرای هدف های یادشده در اساسنامه تأسیس گردیده است و در این آیین نامه به اختصار"کانون" نامیده می شود.
2/1- کاربرد نام های "کانون بازنشستگان بنیادشهید وامور ایثارگران" یا "کانون" در مکاتبات و سربرگها و یا در مهرکانون همسان است و بر حسب مورد از آنها بهره برداری خواهد شد.
ماده2 – جایگاه کانون 
1/2- حوزه فعالیت کانون، سراسرکشور و مرکز اصلی آن درتهران می باشد.
2/2- کانون می تواند با موافقت وزارت کشور و رعایت شرایط زیر در استانها و یا شهرستانها شعبه یا دفتر نمایندگی تأسیس نماید.
3/2- شعب و دفاتر نمایندگی در چارچوب اساسنامه و آیین نامه اجرایی کانون و دستورالعمل های صادره از سوی دفتر مرکزی کانون، فعالیت خواهند کرد.
الف ) شعبه کانون
شعبه کانون در استان هایی که بیش از 30 بازنشسته داشته باشد، تشکیل می شود.
- شعب کانون در مراکز استانها ، توسط هیأت مدیره ای متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل که با نظارت استانداری ازسوی مجامع عمومی همان شعبه برای مدت سه سال انتخاب و با حکم رییس هیأت مدیره دفتر مرکزی کانون منصوب می شوند، اداره می گردد.
- شعب کانون دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می باشند که به ترتیب فوق برای مدت یک سال انتخاب و منصوب می شوند.
ب ) دفتر نمایندگی کانون
دفتر نمایندگی کانون در استان هایی که کمتر از 30 بازنشسته داشته باشد، تشکیل می شود.
- دفاتر نمایندگی کانون در مراکز استانها ، توسط هیأت مدیره ای متشکل از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل که با هماهنگی استانداری و نظارت دفتر مرکزی کانون از سوی مجامع عمومی همان دفتر نمایندگی برای مدت سه سال انتخاب و با حکم رییس هیأت مدیره دفتر مرکزی کانون منصوب می شوند، اداره می گردد.
- دفاتر نمایندگی کانون دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می باشند که به ترتیب فوق برای مدت یک سال انتخاب و منصوب می شوند.
ماده3 – اهداف و وظایف کانون 
الف ) صیانت از حقوق مادی و معنوی اعضاء و دفاع از حقوق مشروع آنان و سعی در بهبود معیشت و رفاه بازنشستگان عضو کانون.
ب) تلاش در جهت افزایش منزلت اجتماعی بازنشستگان عضو کانون و همکاری در بزرگداشت روز ملی بازنشستگان وکمک به شناسایی و معرفی بازنشستگان نمونه بنیاد شهید و امور ایثارگران.
ج ) فراهم آوردن زمینه لازم برای استفاده از دانش، تجارب و تخصص ارزشمند بازنشستگان.
د ) تلاش در جهت ارتقاء سطح بهداشت و درمان اعضاء و خانواده آنان.
ﮬ ) فراهم آوردن امکانات و تسهیلات استفاده از فضاهای فرهنگی و رفاهی مناسب برای تأمین اوقات فراغت اعضاء و افراد خانواده آنها از قبیل اردوهای زیارتی و سیاحتی.
و ) هماهنگی برای مشارکت بازنشستگان در سرکشی و عیادت از بازنشستگان بیمار و یا شرکت در مراسم جشن و یا ترحیم بازنشستگان و اعضای درجه یک خانواده آنان.
ز ) تشکیل کارگروه های تخصصی به منظور اجرای اهداف کانون و کوشش در جهت استیفای حقوق بازنشستگان .
ح) همسو نمودن اعضای کانون درزمینه مشارکت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی با برگزاری نمایشگاه، هم اندیشی و گردهمایی درجهت اهداف قانونی کانون.
ط) جلب همکاری و کمک مادی و معنوی اعضای کانون و سازمانها و افراد نیکوکار در یاری رسانی و ایجاد امکانات وتسهیلات رفاهی برای اعضای کانون.
فصل دوم : شرایط عضویت و خا تمه عضویت
ماده 4 - شرایط عضویت
1/4 : هر فرد بازنشسته بنیاد شهید و امور ایثارگران که داری شرایط زیر باشد ، می تواند با ارایه درخواست کتبی به عضویت کانون درآید :
الف) داشتن حکم بازنشستگی از بنیاد شهید و امور ایثارگران.
ب ) پذیرفتن مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
ج )عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
د ) عدم سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی.
ﮬ ) پرداخت حق عضویت .
و ) سکونت درحوزه عملیاتی کانون ( عضویت همزمان در بیش از یک شعبه یا دفتر نمایندگی کانون مجاز نمی باشد ).
2/4 : هیأت مدیره مکلف است در صورتی که متقاضیان دارای هر یک از شرایط مذکور نباشند ، درخواست عضویت را نپذیرد .
3/4 : احراز شرایط متقاضیان، پیش از انتخاب اولین هیأت مدیره بر عهده هیأت مؤسس خواهد بود .
4/4 : اعضای کانون مکلفند ، وظایف و مسئولیت هایی را که در اساسنامه و آیین نامه ها ودستورالعملها آمده است به خوبی رعایت نمایند و در انجام آن بکوشند .
ماده 5- خاتمه عضویت : 
- خاتمه عضویت به گونه های زیر صورت می گیرد :
الف ) خروج: "به درخواست عضو"
1 : خروج هر یک ازاعضای کانون با ارائه درخواست کتبی واسترداد کارت عضویت ، پس از اخذ مفاصاحساب، در هر موقع اختیاری است .
2 : عضویت مجد د چنین افرادی در صورت قبول هیأت مدیره امکان پذیر خواهد بود .
ب ) لغو: "سلب شرایط عضویت"
1 : لغو عضویت در صورت ارتکاب جرایمی که باعث محرومیت عضو از حقوق اجتماعی شود .
2 : هر عضو بر کنار شده ، در صورتی که در پایان مدت محرومیت ، مدارک لازم مبنی بر رفع محرومیت اجتماعی خویش را ارائه دهد ، پس از تصویب هیأت مدیره ، دوباره به عضویت کانون پذیرفته می شود .
ج ) اخراج : "با تصویب مجامع عمومی "
1 : هر عضوی که بر خلاف اهداف کانون اقدام یا در امور آن اخلال نماید ، هیأت مدیره ، پس از مشاوره و رایزنی با بازرس کانون، برای اخراج عضو اقدام می نماید. اخراج عضو منوط به درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و تصویب مجامع عمومی می باشد .
2 : هیأت مدیره، پس از ارسال دو اخطار کتبی به فاصله ی 15 روز و گذشت یک ماه از تاریخ اخطار دوم، نسبت به تمهید اخراج عضو اقدام می نماید . 
3 : ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی کانون گردد و عضو نتواند ظرف 3 ماه آن را جبران نماید ویا اعمالی که به حیثیت واعتبار معنوی کانون لطمه وارد کند از طریق مراجع قانونی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
4 : هیأت مدیره می تواند در موارد مذکور ، تا قبل از تصویب مجمع عمومی برای اخراج عضو، نسبت به قطع مزایا و تسهیلات ویا اعمال محدودیتهای لازم اقدام کند. تشخیص موارد بنا به پیشنهاد بازرس و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره وتصویب هیأت مدیره خواهد بود .
د ) خاتمه عضویت " به علت فوت "
در صورت فوت عضو، عضویت وی خاتمه می یابد .
کارت عضویت :
الف) کانون برای اعضای خود ( اصلی، افتخاری ) کارت عضویت صادر میکند. کارت عضویت پس از طراحی از سوی هیأت مدیره دفتر مرکزی کانون، توسط شعب مربوطه صادر و در اختیار اعضاء قرار خواهد گرفت .
ب ) اعضایی که از پرداخت حق عضویت خودداری کنند ، نشانه ی انصراف آنان از عضویت است و کانون حق دارد نسبت به ابطال کارت عضویت آنان اقدام نماید.
ج ) برای اعضای افتخاری ، بدون دریافت حق عضویت کارت صادر می شود.
ماده 6- انواع عضویت ، حق عضویت 
کانون دارای دو نوع عضو خواهد بود : 
1/6 : اعضای اصلی : 
اعضای اصلی دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند. هر عضو اصلی، در مجامع عمومی فقط دارای یک رأی می باشد .
2/6 : اعضای افتخاری :
اعضای افتخاری که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز یا تخصص و تجارب ویژه می باشند، به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجامع عمومی بادر نظر گرفتن شرایط ذیل پذیرفته شوند:
الف ) اعضای افتخاری را می توان از درون بنیاد شهید و امور ایثارگران یا از بیرون از بنیاد برگزید .
ب ) اعضای کانون، بازرس ، سرپرست های کارگروه ها می توانند این گونه افراد واجد شرایط را به هیأت مدیره کانون معرفی نماید .
ج ) مدت عضویت اعضای افتخاری بنیاد شهید و امور ایثارگران در صورتی که بازنشسته شوند ، تنها برای یک دوره هیأت مدیره خواهد بود . این گونه اعضای افتخاری پس از پایان آن دوره می توانند با پرداخت حق عضویت و دیگر هزینه های مربوط به عضویت رسمی کانون در آیند، در غیر این صورت عضویت افتخاری آنان لغو و کارت عضویت آنان اخذ خواهد شد .
د ) اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف می باشند ، ولی در صورت تمایل می توانند به کانون کمک مالی نمایند .
ﮬ ) برای اعضای افتخاری نیز کارتی ویژه با ذکر واژه " افتخاری " صادر خواهد شد .
و ) اعضای افتخاری در صورت پرداخت هزینه های مربوط می توانند با بودن امکانات، از پاره ای امور رفاهی کانون همچون گردشگری وهمانند آن بهره مند گردند.
ز ) اعضای افتخاری، چنانچه در جلسات هیأت مدیره یا مجامع عمومی و همانند آن دعوت شده باشند، دیدگاه هایشان مشورتی است وحق رأی نخواهند داشت.
ح) وجود چنین کسانی باید در فهرست اسامی مجامع یا در زیر صورتجلسات هیأت مدیره یا هر مورد دیگر قید و عنوان میهمان یا عضو افتخاری یادآوری گردد .
3/6 : حق عضویت :
الف ) هیأت مدیره در هر سال ، میزان حق عضویت ، ورودیه و دیگر هزینه های ضروری همان سال را با توجه به تعداد اعضای کانون و هزینه های عمومی کانون تعیین و به مجامع عمومی پیشنهاد می کند .
ب ) حق عضویت ، از زما ن تصویب در مجامع عمومی ، قابل دریافت است .
ج ) هر عضو اصلی هنگام ثبت نام در کانون متعهد می شود که حق عضویت خود را به ترتیبی که مجامع عمومی تعیین می کند، به حساب کانون واریز نماید .
د ) اعضایی که در طول سال به عضویت کانون درآیند ، حق عضویت و دیگر هزینه های مصوبه مجامع عمومی آن سال، یک جا از آنان اخذ شده و از سال بعد، حق عضویت را به ترتیبی که مجمع عمومی تعیین می کند به حساب کانون واریز می نمایند .
ﮬ ) در صورت خاتمه عضویت به هر شکل، حق عضویت ، ورودیه ، هبه و هزینه های پرداختی به هیچ رو باز پس داده نخواهد شد ، مگر آنچه به صورت امانی سپرده شده باشد .
فصل سوم : ارکان کانون
ماده 7 - ارکان کانون 
ارکان کانون عبارت است از :
الف ) مجمع عمومی 
ب ) هیأت مدیره 
ج ) بازرس 
انواع مجامع عمومی :
الف ) مجامع عمومی عادی ب ) مجامع عمومی فوق العاده
ماده 8 - زمان وروش تشکیل مجامع عمومی عادی 
1/8 :مجامع عمومی عادی بارعایت مقررات مندرج در اساسنامه، سالی یک بار ( در تیر هر سال ) تشکیل خواهدشد.
2/8 :جلسه نوبت اول مجامع عمومی عادی با حضور نصف به اضافه یک کل اعضای کانون رسمیت می یابد. 
3/8:درصورتی که دردعوت نوبت اول، تعداد حاضرین به حد نصاب قانونی نرسد، جلسه نوبت دوم حداقل 15روز و حداکثر با فاصله یک ماه تشکیل می گردد و با هر تعداد اعضای حاضر (که نباید کمتر از 20 درصد باشد) رسمیت خواهد یافت .
4/8 :برای تصویب هر موضوعی درمجامع عمومی عادی، رأی موافق اکثریت (نصف به اضافه یک) اعضای حاضر در جلسه ضرورت دارد ولی برای انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس، اکثریت نسبی ملاک است .
5/8 : درصورت رسمیت نیافتن جلسه ی مجامع عمومی، مقام دعوت کننده مجامع، صورتجلسه مبنی بر عدم رسمیت یافتن آن را تهیه و به امضای حاضران می رساند.
6/8: تمامی اعضای کانون می توانند در مجامعع عمومی حضور یابند و هرعضو که در مجامع شرکت نماید فقط دارای یک رای خواهد بود. وکالتنامه قابل قبول نبوده وخود عضو باید در جلسه حضور یابد.
7/8: در صورت تساوی آراء در مجامع عمومی، اکثریت با طرفی است که رییس مجمع به آن طرف رأی داده باشد یا رأی بدهد.
8/8: تصمیماتی که در مجامع عمومی، با رعایت مقررات، اتخاذ می گردد، برای تمام اعضا، اعم از حاضر و غایب، نافذ و معتبر خواهد بود.
9/8: این تصمیمات به روشی که برای دعوت مجامع عمومی در این آیین نامه پیش بینی شده است (بویژه از طریق پست) به اطلاع اعضای کانون خواهد رسید.
10/8: هر یک از اعضای کانون می تواند، حداکثر تا یک ماه پیش از درج آگهی دعوت به مجامع عمومی، پیشنهادهای مورد نظر خود را به هیأت مدیره یا بازرس ارئه نماید تا در صورت موافقت هیأت مدیره در آگهی دعوت قید گردد. اگر در زمان تشکیل مجامع عمومی موضوع مهمی به صورت کتبی به هیأت رییسه تحویل و مطرح شود و مجامع آنرا بپذیرد، در اولین مجامع عمومی بعدی دردستور جلسه آورده خواهد شد.
11/8: ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی، فهرست رسمی حضور و غیابی است که حاضران هنگام ورود به جلسه با ارائه کارت عضویت خود، آن را امضا می کنند.
ماده9 - مجامع عمومی فوق العاده 
مجامع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده، در هر زمان از هر سال با رعایت موارد زیر تشکیل گردد :
الف) به تقاضای نصف به اضافه یک اعضای هیأت مدیره .
ب ) به تقاضای بازرس .
ج ) به تقاضای یک سوم کل اعضای کانون .
د ) وزارت کشور.
1/9 :درصورتی که هیأت مدیره، مجامع عمومی سالیانه را در زمان مقرر (حداکثرتاپایان تیر ماه) برگزار نکند یا از برگزاری مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده هم خوداری ورزد، بازرس کانون مکلف است بارعایت مواد اساسنامه اقدام به دعوت و برگزاری مجامع عمومی مزبور نماید .
2/9 :درصورت خودداری بازرس از دعوت به مجامع عمومی، وزارت کشور در این زمینه اعضای کانون را یاری و با هماهنگی لازم، اعضا را راهنمایی می کند تا به تشکیل مجامع عمومی اقدام نمایند .
ماده 10 - دعوت به مجامع عمومی
1/10: دعوت به مجامع عمومی با قید دستور جلسه و روز و ساعت و محل تشکیل آن باید حداقل به فاصله 15 و حداکثر30 روز پیش از تشکیل جلسه با انتشار آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار (منتخب که در اولین مجمع برگزیده شده است) و ارسال دعوت نامه کتبی پستی به آخرین نشانی اعلام شده اعضاء و یا با نصب آگهی دعوت در محل کانون اطلاع رسانی می شود.
3/10: دستور جلسه مجامع عمومی باید مشخص و از پیش اعلام شود و در مجامع تنها باید درباره همان دستور جلسه بحث و گفتگو گردد. گفتگو در باره مواردی خارج از دستور جلسه ممنوع است.
4/10: در تجدید آگهی دعوت مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، دستور جلسه ا ی که در نوبت اول آگهی شده است نباید تغییر نماید.
ماده11- وظایف مجامع عمومی عادی
وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده به شرح زیر است :
الف ) انتخاب اعضای هیأت مدیره برای مدت 3 سال و بازرس برای مدت یک سال از میان داوطلبان کاردان و واجد شرایط .
ب ) استماع و بررسی و رسیدگی گزارش های عادی و مالی هیأت مدیره و بازرس .
ج ) بررسی و اظهارنظر درباره خط مشی کلی کانون و تصویب آن .
د ) بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره .
ﮬ ) بررسی و تصویب میزان حق عضویت سالیانه ، ورودیه و دیگر هزینه های ضروری پیشنهاد شده از سوی هیأت مدیره وتصویب ترازنامه و بودجه کانون .
و ) تعیین روزنامه کثیرالانتشار ، جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های کانون .
ز ) سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات ، برحسب ضرورت ،هم چون پذیرش اعضای افتخاری یا اخراج عضو از کانون ، بر عهده مجامع عمومی عادی یا فوق العاده قرار می دهد . 
ماده 12 - شیوه ی تشکیل مجامع عمومی فوق العاده 
1/12 : مجامع عمومی فوق العاده نیز با رعایت تشریفات قانونی با اعلام در روزنامه کثیرالانتشار، یا ارسال دعوت نامه پستی، همانند مجامع عمومی عادی، بنا به درخواست مقامات زیر تشکیل می گردد :
الف ) با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیأت مدیره ( نصف به اضافه یک ).
ب ) بازرس .
ج ) با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی .
2/12 : مجامع عمومی فوق العاده ، برای رسمیت یافتن ، همان شرایط مجامع عمومی عادی را دارد .
3/12 : تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم (3/2 ) آرای موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
4/12 : در صورتی که بازرس یا یک سوم ( 3/1 ) اعضای اصلی کانون درخواست تشکیل مجامع عمومی فوق العاده را داشته باشند ، موضوع به صورت کتبی به رییس هیأت مدیره اطلاع داده خواهد شد .
الف ) رییس هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز ، طبق اساسنامه و این آیین نامه کارهای لازم برای برگذاری مجامع عمومی فوق العاده را فراهم سازد .
ب ) در غیر این صورت ، بازرس و یا نماینده ی اعضای متقاضی ، ظرف مدت ده روز ، با هم آهنگی با وزارت کشور نسبت به برگذاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نماید .
ماده 13 – وظایف مجمع عمومی فوق العاده 
1/13 : مجامع عمومی فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ی موارد زیرتشکیل می گردد :
الف ) تصویب تغییرات در مواد و مفاد اساسنامه .
ب ) بررسی و تصویب انحلال (یا ادغام) کانون .
ج ) عزل هیأت مدیره .
2/13 : عزل تمام یا برخی اعضای هیأت مدیره بنا به درخواست یک سوم اعضای اصلی کانون یا بازرس یا هیأت مدیره ، با اطلاع وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار می گیرد .
3/13 : در صورت تصویب عزل تمام اعضای هیأت مدیره ، مجامع عمومی فوق العاده ، حداقل نسبت به تعیین وانتخاب سه نفر از اعضای کانون برای اجرای مصوبه ی مجامع و انجام دادن تشریفات قانونی انتخابات هیأت مدیره جدید اقدام می نماید .
4/13 : در صورت تصویب ادغام کانون در کانونی دیگر،هیأت مدیره(یا هر مقام اقدام کننده)مکلف است به این کار بپردازد.
ماده 14 –هیأت رییسه مجامع عمومی
1/14: جلسه های مجامع عمومی را در صورت رسمیت یافتن، رییس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رییس یا یکی از اعضای هیأت مدیره افتتاح می کند.
2/14: در صورتی که مقام دعوت کننده خود هیأت مدیره نباشد، برحسب مورد بازرس یا نماینده متقاضیان جلسه را افتتاح می کند.
3/14: تمام مجامع عمومی(عادی و فوق العاده)توسط هیأت رییسه چهار نفره به شرح زیر اداره می شود:
الف) رییس 
ب) منشی
ج) ناظر(2نفر ) 
3/14: این چهار نفر نباید از اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره یا بازرس اصلی یابازرس علی البدل و یا از داوطلبان این دو رکن باشند.
4/14: اعضای هیأت رییسه، با اعلام قبولی نامزدی خود در مجامع عمومی، با قیام و قعود انتخاب می شوند.
5/14: در صورتی که مقام دعوت کننده خود هیأت مدیره نباشد، مسن ترین فرد بازنشسته، به عنوان رییس سنی جلسه مجمع برگزیده می شود.
6/14: وظایف عمومی هیأت رییسه
الف) هیأت رییسه با بهره برداری از مواد اساسنامه و آیین نامه های مصوب کانون با دراختیار داشتن اسناد و مدارک لازم برای اجرای دستورجلسه، مسئولیت اداره ی جلسه را مطابق دستور جلسه بر عهده دارد.
ب)هیأت رییسه، در پایان جلسه نسخه اصلی صورت جلسه ی مجمع را به مقام دعوت کننده برای اقدامات بعدی ویک نسخه آن را به وزارت کشور ارسال و نسخه یی را نیز برای اطلاع تمام اعضای کانون در تابلو اعلانات نصب می کند.
7/14: وظایف اعضای هیأت رییسه ی مجامع عمومی
الف) رییس مجامع:
- رییس مجامع سرپرستی هیأت رییسه و نظارت بر کل کارها، اجرای دقیق دستور جلسه در زمان برگزاری مجامع را بر عهده دارد.
- رییس مجامع کلیه اسناد و مدارک لازم برای برگزاری مجامع را از مقام دعوت کننده یا از رییس هیأت مدیره دریافت و پس از تطبیق و بررسی های ضروری و هماهنگی با دیگر اعضای هیأت رییسه، جلسه را با خواندن دستور جلسه آغاز می نماید.
- کلیه اسناد و نمونه های ضروری، برای نوشتن صورت جلسه و دیگر موارد را در اختیار منشی قرار می دهد.
- در پایان جلسه، اصل صورتجلسه ی مجمع را به هیأت مدیره ابلاغ می نماید و نسخه یی از آن را نیز در تابلو اعلانات نصب می کند و نسخه یی را نیز در صورت حضور نماینده ی وزارت کشور به او تحویل و در غیر این صورت نسخه یی را هم به وزارت کشور ارسال می دارد.
- در صورت تساوی آرا در مجامع عمومی،اکثریت با طرفی است که رییس مجمع به آن رأی داده باشد یا رأی بدهد. این موضوع باید در صورتجلسه ی مجمع قید گردد.
- رییس مجامع پس از رایزنی با سه نفر دیگر اعضای هیأت رییسه می تواند به داوطلبان هیأت مدیره یا بازرس اجازه بدهد که خود رابه حاضرین معرفی کنند.
ب) منشی مجامع:
منشی مجامع،هر گونه تصمیمات در مجامع عمومی را در برگه های مربوط یا در نمونه های تهیه شده ثبت می نماید و به امضای رییس مجامع،نایب رییس،ناظران رسانده و خود نیز آن را امضاء می کند.
- صورتجلسه های مجامع عمومی باید به عنوان اسناد کانون،همواره در دفتر کانون محفوظ بماند.
ج) ناظران:
- دونفر ناظر باید برای صحت برگزاری کارها پیوسته نظارت نمایند.
- برگه های رأی گیری را میان حاضران توزیع تاپس از تکمیل شخصا آنرابه درون صندوق بریزند. 
- هنگام شمارش آرا که رییس و منشی ، آرای حاضران را قرائت نموده ویکی از ناظرین آنرا روی تابلو یا کاغذ ثبت و دیگری هم نظارت نماید .
8/14 : هر گونه اسناد و مدارک دریافتی از مجمع عمومی باید در دفتر کانون نگهداری شود تا پس از انجام شدن کارها و گذشت مراحل ثبت ، آن گاه برطبق دستورالعمل ،بر گه های مازاد امحاء گردد .
ماده 15 – تعداد و روش کار اعضای هیأت مدیره 
1/15 : کانون دارای هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفر اصلی و2 نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی کانون برای مدت 3 سال انتخاب می شوند .
2/15 : برای تشکیل شعبه یا دفتر نمایندگی به ماده 2 همین آیین نامه مراجعه شود .
3/15 : اخذ رأی برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره به طور همزمان ، با رأی مخفی اعضای حاضر در مجمع عمومی به طور کتبی به عمل می آید . دو نفر دارندگان اکثریت آرا ، پس از اعضای اصلی ، به ترتیب اعضای علی البدل به شمار می آیند .
4/15 : جلسه های هیأت مدیره ی کانون مرکزی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با آرای موافق 3 نفر معتبر خواهد بود .
5 /15 : هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب حداقل هرماه یک بار تشکیل خواهد داد ، بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رییس یا نایب رییس ، جلسه ی فوق العاده تشکیل خواهد داد فاصله ی میان دعوت نامه ویا تماس تلفنی تا تشکیل جلسه ی هیأت مدیره حداقل 3 روز خواهد بود .
6/15 : اعضای اصلی هیأت مدیره حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب شدن ، تشکیل جلسه داده واز میان خود یک رییس ، یک نایب رییس و یک خزانه دار انتخاب می کنند و نسخه ای از صورت جلسه را همراه با سایر اسناد و مدارک به وزارت کشور ارسال می نمایند .
7/15 : وظایف رییس هیأت مدیره 
افزون بر مسئولیت اداره ی جلسات هیأت مدیره ، وظایف ویژه ی رییس هیأت مدیره به شرح زیر است :
الف ) نظارت بر اجرای مصوبات هیأت مدیره و پیش بینی امور لازم در جهت رفع موانع و مشکلات ستادی و اجرایی کانون .
ب ) نظارت بر تشکیل کارگروه های تخصصی کانون و رایزنی در زمینه های گوناگون به منظور استفاده از تجربیات و کسب نتایج مطلوب .
ج ) جمع آوری پیشنهادهای رسیده از طرف اعضای کانون و هیأت مدیره و بازرس جهت اصلاح مواد اساسنامه و پیشنهاد اصلاح موارد مورد نظربه هیأت مدیره و مجامع عمومی و وزارت کشور .
د ) انجام دادن امور لازم و ضروری، جهت تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده، در هر زمان که برابر اساسنامه تشکیل آن ضرور تشخیص داده شود .
ه ) امضای اسناد و مدارک و مکاتبات و ابلاغ هایی که قانوناً یا طبق اساسنامه ویا تصویب هیأت مدیره تنظیم شده باشد .
و ) قرائت گزارش هیأت مدیره یا تعیین افراد مسئول ، با توجه به آمادگی و تخصص هر کدام از آنان برای ارائه گزارش به مجمع عمومی .
ز ) فراهم کردن امکانات و زمینه های فکری لازم در هیأت مدیره ، برای تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه های ضروربرای اجرای هر چه بهتر کارهای کانون اعم از کانون مرکزی ، شعب یا دفاتر نمایندگی .
8/15 : وظایف نایب رییس هیأت مدیره:
افزون بر عهده داری وظایف رییس هیأت مدیره در غیاب وی وظایف نایب رییس عبارت است از:
الف )شرکت در جلسات کارگروه های تخصصی و ارائه نتیجه تصمیمات به رییس هیأت مدیره یا به تمام اعضای هیأت مدیره.
ب )همکاری با رییس هیأت مدیره و خزانه دار برای پیشرفت امور اهداف کانون و اجرای مصوبات هیأت مدیره
ج )همکاری با رییس هیأت مدیره در اموری که ضرورت انجام دادن آن به وسیله ی هر دو نفر تشخیص داده شود.
د )اجرای تصمیمات خاص که هیأت مدیره انجام دادن آن را پس از تصویب به نایب رییس محول نموده و یا رییس هیأت مدیره درخواست می نماید.
9/15 :وظایف خزانه دار
وظایف خزانه داری کانون،افزون بر نظارت و سرپرستی امور مالی کانون و امضای اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به شرح زیر است:
الف )ثبت و ضبط مشخصات و اسناد مربوط به کلیه داریهای منقول و غیرمنقول و یا لوازم واموالی که از طرف بنیادشهید و امورایثارگران و سایر اشخاص اهداء یا به صورت امانی در اختیار کانون قرار گرفته است ونگهداری رسیدهاوقبضهای مربوط به آن .
ب )نظارت بر پرداخت حق الزحمه،سایر هزینه های انجام شده بر اساس مصوبه هیأت مدیره
ج )نظارت برنحوه ی وصول حق عضویت اعضاءدرمقاطع پیش بینی شده و بررسی ارقام واریزی به حساب های بانکی کانون،ثبت وضبط ارقام مربوط به وجوه اهدایی از طرف بنیادشهید و امورایثارگران و اشخاص ونظارت برموجودی های نقدی احتمالی تامرحله ی واریزبه حساب بانکی .
د )نظارت برثبت دفاتر مالی کانون و تهیه و تدوین صورت های مالی و ترازنامه ی سالیانه وارائه ی به موقع صورت های مذکور به هیأت مدیره و بازرس کانون و مجامع عمومی ونیزنظارت برتهیه ی حسابهای مالی هیأت مدیره .
ه )تهیه صورت حساب های مالی مورد نیاز مراجع قانونی و مراجعه به ادارات و سازمان های ذیربط برای پاسخگویی احتمالی به صورت های مورد درخواست با اطلاع قبلی هیأت مدیره .
و )تهیه دفاترمالی وپیگیری امورثبتی در تمام مراحل و نظارت بر تنظیم اظهارنامه های ما لیاتی مربوط به هرسال.
ز )خزانه دار بایستی درجریان تعهدات مالی و قراردادهای کانون قرار گیرد تا بر اساس آن گزارش خود را به صورت کتبی و ماهیانه به هیأت مدیره اعلام دارد.
10/15 :شرکت اعضای هیأت مدیره درجلسات آن ضروری است وغیبت هریک ازاعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی درسه جلسه متوالی یا پنج جلسه ی متناوب، درحکم استعفای عضوغایب خواهدبود. هیأت مدیره حق دارد بی درنگ برطبق موازین مربوط، نفرمقدم ازاعضای علی البدل را برای زمان باقی مانده ی دوره به همکاری دعوت نماید و موضوع را دراولین مجمع عمومی عادی مطرح سازد.
11/15 :درصورت استعفا یا فوت یاسلب شرایط از هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره ، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .
12/15 : عضو علی البدل ، از این پس ، عضو اصلی به شمار می آید و دارای حق رأی می باشد .
13/15 : استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید ، نسبت به وظایفی که به وی محول شده است ، رفع مسئولیت نخواهد کرد .
14/15 : درصورتی که به علل استعفا ، فوت ویا ممنوعیت قانونی ویا هر انگیزه ای دیگر ، هیأت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج گردد ، باید مجمع عمومی تشکیل شود تا نسبت به کمبود اعضای اصلی و علی البدل برای مابقی دوره اقدام نماید .
15/15 : در مواردی که هیأت مدیره به علت استعفای پاره ای از اعضا از رسمیت خارج گردد این امر باید در دستور جلسه ی دعوت به مجمع عمومی قید و در خود مجمع یادآوری شود تا اگر چنین فرد یا افرادی دوباره نامزد عضویت هیأت مدیره شده باشند، اعضای حاضر در مجمع از موضوع آگاه باشند و هنگام رأی دادن به این مسأله توجه نمایند .
16/15 : برای اتخاذ تصمیم ، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه ی هیأت مدیره ضروری است .
17/15 : تصمیمات هیأت مدیره را دبیر یا منشی جلسه یادداشت می کند و پس از آن که به امضای اعضای حاضر در جلسه رسید به ترتیب تاریخ ، ثبت و شماره خواهد شد .
18/15 : برای آنکه اعضای هیأت مدیره بتوانند در جلسه ها با آسودگی خیال درباره ی مسائل و موارد طرح شده به درستی بیاندیشند ودر تصمیم گیری ها دچار دودلی نشوند، هیأت مدیره می تواند بر حسب نیاز وبرای کمک به مدیر عامل از یک یا دوتن از اعضای راز دار وکار آزموده ی کانون، به عنوان دبیر یا منشی ، دعوت نماید .
19/15 : کارگروه های تخصصی نیز می توانند برای انجام دادن کارها و تنظیم صورت جلسه ها ودر ساختار تشکیلاتی خود ، دبیر یا منشی برگزینند .
20/15 : وظایف دبیر جلسه 
وظایف دبیر یا منشی به شرح زیر است :
الف ) دریافت پیشنهادها ، تنظیم دستورجلسه ها وتدوین صورت جلسه ها ، همکاری با روابط عمومی .
ب ) قرائت دستور جلسه ها ، طرح ها ، پیشنهادها ، نوشته ها و موارد وموارد استناد به اساسنامه و آیین نامه و همانند آن .
ج ) همکاری با روابط عمومی ها ، سخنگویی و پاسخگویی به دستگاه های دیگر پس از تصویب هیأت مدیره .
د ) یاری نمودن رییس هیأت مدیره در دادن نوبت به اعضای هیأت مدیره و دعوت شدگان در جلسات .
ه ) دریافت تذکرات اعضای هیأت مدیره ، یا حاضران در جلسه و ارجاع آن به مسوولان مربوط .
و ) ارائه ی آمار حاضران ، ثبت تاخیر و غیبت اعضای هیأت مدیره و... در دفتر حضور و غیاب .
ز ) قرائت آرای دریافتی از اعضای هیأت مدیره و ...
ح ) بایگانی اوراق مربوط به کارهای هیأت مدیره و ...
ط ) مراقبت در ضبط و نگارش صورت مذاکرات و تکثیر و توزیع آن .
ی ) تنظیم پیشنهادهای دریافتی اعضای هیأت مدیره ، کارگروه های تخصصی، اعضای کانون و غیره به ترتیب وصول با قید شماره و با رعایت حق تقدم و ترتیب اجازه ای که اعضای هیأت مدیره ، کارگروه های تخصصی ، اعضای کانون در جلسه برای سخن گفتن می خواهند .
ک ) مواردی دیگر که قانوناً از سوی هیأت مدیره ، کارگروه های تخصصی و سایر ارکان کانون به وی محول گردد .
21/15: محل و روش تشکیل جلسه های هیأت مدیره و شیوه ی رأی گیری درآن:
الف ) به موجب ماده 2 اساسنامه وماده 2 آیین نامه ی عمومی کانون ، محل تشکیل جلسه های هیأت مدیره در نشانی مندرج در موارد یاد شده است و اگر درمحلی غیر از جایگاه کانون باشد باید در صورت جلسه قید گردد .
ب ) برای صورت جلسه ها ، نمونه ای فراهم ودر دسترس اعضای هیأت مدیره و کارگروه قرار داده خواهد شد .
ج ) صورت جلسات پس از حک و اصلاح های ضروری باید به امضای اعضای حاضر در جلسه ی هیأت مدیره برسد و پاک نویس آن در کاغذهای سربرگ دار کانون تهیه و دوباره امضاء گردد .
د ) جلسه های هیأت مدیره که زمان آغاز و پایان آن باید در صورت جلسه قید شود ، با حضور نصف به اضافه یک اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود . در صورتی که جلسه ی هیأت مدیره با 3 نفر تشکیل شده باشد در رأی گیری برای تصویب هر موضوع باید 3 نفر به آن رأی داده باشند .
ه ) برنامه زمان بندی و روز تشکیل جلسات عادی هیأت مدیره به طور سالیانه تنظیم می گردد. هرگونه تغییر در آن ، در صورتی که نصف به علاوه ی یک اعضای هیأت مدیره درخواست کرده باشند ، در آغاز هر 6 ماه صورت خواهد گرفت .
و ) در تساوی رأی در جلسات هیأت مدیره ، اکثریت با طرفی است که رییس هیأت مدیره به آن طرف رأی داده باشد .
22/15 : حق حضور در جلسه 
الف ) به اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره وبازرس اصلی و علی البدل و اعضای کارگروه ها و ویژه کاران بابت حضور در جلسات حق الزحمه ای تعلق خواهد گرفت .
ب ) دستورالعمل حق حضور در جلسات و یا مجوز این پرداخت توسط هیأت مدیره تعیین می گردد و پس از تصویب در مجمع عمومی قابل پرداخت است .
23/15 : هزینه های اجرای ماموریت هایی که از سوی کانون در حدود بودجه ی مصوب مجمع عمومی عادی به آنان ارجاع شود ، قابل پرداخت است .
24/15 : موضوع پرداخت پاداش 
موضوع پرداخت پاداش ، به هر عنوان ، خواه هنگام جشن ها یا در روز بازنشسته و یا در پایان هر سال مالی ، در صورتی که مازادی میان درآمدها و هزینه ها مانده باشد ، می تواند به شرح زیر به مرحله ی اجرا در آید :
الف ) حداقل یک نفراز دارندگان حق امضای مالی (خزانه دار، رییس هیأت مدیره یانایب رییس)یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره موضوع را به طور کتبی به هیأت مدیره اعلام دارند .
ب ) پس از ارجاع موضوع به خزانه دار ، وی موظف است میزان کل مبلغ پاداش در نظر گرفته شده را با ارائه ی گزارش توجیهی به هیأت مدیره ارائه نمایند .
ج ) اعضای اصلی هیأت مدیره ، در جلسه ی عادی یا فوق العاده خود ، مسأله ی پاداش را ، با توجه به توان مالی کانون ، به طور گسترده و همه سویه (تعداد نفرات ، میزان پاداش به هر نفر ، نوع و نحوه ی پرداخت و ... ) بررسی مینمایند ودر صورت توافق با موضوع ، آن گاه جهت ارجاع به هیأت 3 نفره ( خزانه دار ، رییس یانایب رییس هیأت مدیره ) واگذار می شود .
د ) این گونه پاداش می تواند به اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره، بازرس اصلی و علی البدل ، رییس و اعضای کارگروه های تخصصی و اعضای کانون وکسانی که به نحوی باکانون و در راه پیشبرد اهداف آن کوشیده اند ، تعلق می گیرد .
ه ) رییس هیأت مدیره ، پس از انجام شدن کارهای یاد شده ، به طور کتبی دستور تنظیم اسناد را به خزانه دار صادر می نماید .
و ) خزانه دار موظف است امور لازم را انجام دهد و در کوتاه ترین زمان ، اسناد لازم را برای پرداخت پاداش فراهم نماید .
ماده 16 – دوره ی کاری اعضای هیأت مدیره 
1/16 : اعضای هیأت مدیره ،از سوی مجامع عمومی ، از میان داوطلبان (اعضای بازنشسته اصلی) آگاه و کاردان واجد شرایط ، برای اداره ی کانون با رعایت مفاد اساسنامه و با آرای کتبی مخفی ، برای مدت 3 سال برگزید .
2/16 : انتخاب دوباره ی آنان ، برای دوره های بعدی بلامانع است .
3/16 : هیأت مدیره موظف است ، حداکثر ظرف 3 ماه پیش از پایان دوره ی تصدی خود ، انتخاب هیأت مدیره ی جدید را با هم آهنگی وزارت کشور برگذار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید .
4/16 : تحویل وتحول وانتقال مسوولیت از هیأت مدیره ی سابق به هیأت مدیره ی جدید ، باید بی درنگ و حداکثر ظرف 10 روزپس از پایان دوره ی هیأت مدیره سابق و استقرار هیأت مدیره جدید ، صورت گیرد و کلیه ی اسناد و اوراق و دفاتر و حساب ها و موجودی های کانون به هیأت مدیره ی جدید تحویل تا ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود .
5/16 : مراتب نقل و انتقال باید در صورت جلسه ای منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره سابق و اعضای هیأت مدیره جدید ودر صورت لزوم بازرس قدیم و جدید کانون برسد .
6/16 : صورت مجلس مذکور باید جزو اسناد کانون نگهداری شود .
ماده 17 –وظایف و اختیارات هیأت مدیره 
1/17 : وظایف هیأت مدیره به شرح زیر است :
الف ) اجرای دقیق مفاد اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و آیین نامه ها و دستور العمل های جاری و دیگر مقررات مربوط .
ب ) آماده سازی کارها برای دعوت مجامع عمومی ( عادی ، فوق العاده ) و برگزاری آن .
ج ) تهیه و تنظیم طرح ها و بودجه و سایر پیشنهادها و ارائه به مجامع عمومی جهت اتخاذ تصمیم .
د ) نظارت بر مخارج جاری کانون و رسیدگی به حساب ها و تهیه گزارش های لازم .
ه ) ارائه ی گزارش ها و تراز نامه ، 15 روز پیش از تشکیل مجامع عمومی به بازرس و دریافت نظرها و دیدگاههای وی حداکثر تا 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی .
و ) ارائه ی به موقع همین اسناد و گزارش ها و تراز نامه ها با نظرها و پیشنهاد های بازرس به مجمع عمومی .
ز ) رسیدگی به حساب های کانون و پرداخت بدهی ها و دریافت مطالبات .
ح ) تعیین و معرفی صاحبان امضاهای مجاز و گشودن حساب در یکی از بانک ها.
ط ) کلیه ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ، با امضای رییس هیأت مدیره ( در غیاب او نایب رییس ) و خزانه دار ( امضای ثابت ) و با مهر کانون معتبر خواهد بود .
ی ) تهیه و تنظیم اساسنامه و آیین نامه ها و دستور العمل های داخلی کانون و تقدیم آن بر حسب مورد به وزارت کشور و یا به مجامع عمومی برای تصویب .
ک ) حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول وتهیه فهرست داراییهای کانون .
ل ) همکاری و هم اندیشی و همیاری لازم با بازرس ، هنگام بررسی اسناد و مدارک کانون از سوی نامبرده .
م ) هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت به تنهایی استفاده کند ، مگردر موارد خاص که وکالت یا نمایندگی از سوی هیأت مدیره داشته باشد .
ت ) هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر 3 ماه پیش از پایان تصدی خود انتخابات هیأت مدیره ی جدید را برگزار و نتیجه ی آن را ظرف 1 هفته به وزارت کشور گزارش نماید .
ض ) در صورتی که هیأت مدیره از انجام دادن این انتخابات خودداری نماید ، بازرس مکلف است نسبت به انتخابات مورد بحث اقدام و به جای هیأت مدیره مراتب را به وزارت کشور گزارش نماید .
ر ) هیچ گاه کانون نباید بدون هیأت مدیره و بازرس باشد و در هیچ زمان هم اعضای هیأت مدیره و بازرس نباید بیش از دوره های خود سر کار باشند ؛ به همین دلیل باید 3 ماه قبل از تصدی خویش انتخابات را برگزار نمایند .
ق ) در صورتی که بازرس هم از دعوت به مجمع عمومی و برگزاری انتخابات خودداری نماید ، خود اعضای کانون باید بر طبق مواد 10 و 13 اساسنامه و بند 1/9 از ماده 9 این آیین نامه اقدام و هر چه زودتر مجمع را تشکیل دهد تا انتخابات قانونی برگذار شود .
ع ) مسوولیت هیأت مدیره در برابر کانون مسوولیت وکیل است در مقابل موکل .
غ ) بررسی و پژوهش در زمینه های گوناگون به ویژه ایجاد کارگروه ها، شعبه ها و دفاتر نمایندگی های مربوطه، بر حسب مورد و نیازهای زمان .
ن ) هیأت مدیره می تواند نتیجه ی کوشش های خود را ، به مناسبت های گوناگون، از هر راه درخور و شایسته هم چون آگهی ها ، نشریه ها ، دفترکها ، نوارها وهمانند آن ها و هم چنین هنگام تشکیل مجامع عمومی به اعضای کانون اعلام نماید
چ ) انتخاب مسوولان کارگروه ها و شوراها و دیگر نهادها ی ضروری ضمن سرپرسنی و راهنمایی های لازم و همکاری و مساعدت کامل با آنان .
س ) بررسی و رسیدگی به تخلفات عضو خاطی و در صورت لزوم حذف امتیازات وی تا معرفی نامبرده به مجمع عمومی برای اخراج از کانون .
ش ) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای کارگروه هاو شوراها و شعبه ها و دفاتر نمایندگی ها و دیگر پیشنهادهای رسیده .
ث ) برنامه ریزی های ضروری جهت جلب همکاری ها و دریافت کمک های لازم از دستگاه ها و وزارتخانه ها و هر مجمع دیگر .
2/17 : اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است :
الف ) جز در مورد موضوعاتی که به موجب مفاداساسنامه کانون ، اخذ تصمیم واقدام درباره ی آنهادر صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، هیأت مدیره نماینده قانونی کانون است و کلیه ی اختیارات لازم را برای اداره امور کانون ، مشروط به رعایت حدود موضوع اساسنامه ی کانون ،دارا می باشد .
ب ) به طور کلی ، هیأت مدیره می تواند هر اقدام و داد و ستدی را که در چارچوب اساسنامه ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است به نام کانون انجام دهد .
ج ) هیأت مدیره ، می تواند قسمتی از اختیارات خود را با توافق چهار پنجم آرای اعضای خود ، به مدیرعامل تفویض کند .
د ) هیأت مدیره ، در صورت اقتضا ، می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل تفویض یا واگذار نماید .
ه ) هیأت مدیره نماینده ی قانونی کانون است و می تواند مستقیما و پا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند.
و ) انجام دادن تشریفات قانونی و پی گیری کردن امور قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه ی مراحل قانونی در محاکم .
ز ) تعیین داور و وکیل و عزل آنان .
ح ) قطع و فصل دعاوی از راه آشتی و سازش .
ط ) انتخاب و برکناری مدیرعامل ، نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق و مزایای مدیر عامل به مجمع عمومی .
ی ) استخدام یا اخراج کارکنان کانون براساس مقررات قانونی و مصوبات مجمع عمومی و نظارت و مراقبت در کار آنان و صدور بخشنامه ها و آگهی های ضروری در زمینه های کاری کانون .
ک ) قبول درخواست عضویت یا لغو عضویت و اخذ تصمیم به انتقال حق عضویت اعضای متوفی به ورثه ی وی و پیشنهاد اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه .
ل ) دریافت استعفای اعضای هیأت مدیره یا بازرس .
م ) تعیین نماینده از میان اعضای هیأت مدیره یا اعضای کانون برای حضور در جلسه های مجمع عمومی کانون ها با اتحادیه های کانون ها ( در صورت تشکیل شدن ) برای ایجاد ارتباط با آنان و کسب آگاهی های ضروری .
ن ) بررسی و پژوهش و شناخت استعدادها و آگاهی ها و کارآییهای گوناگون اعضای کانون و معرفی آنان در مجامع عمومی به عنوان بازنشسته ، یا به کار گروه های مختلف یا به تعاونی ها و همانند آن جهت همکاری .
ض ) بررسی و پژوهش در زمینه های بالا بردن میزان آگاهی ، کارآیی و بازدهی هر یک از اعضای کانون و بهره وری درست و به جا از آنان .
ر ) هیأت مدیره می تواند ، افزون بر برگزاری مجامع عمومی که جنبه ی قانونی و رسمی دارد و از وظایفش به شمار می آید ، برای بازگو نمودن کارهای کانون و دیدار اعضا و خانواده هایشان با یکدیگر ، در طول سال ، هر موقع که صلاح بداند و در توانش باشد با هم آهنگی های لازم در مراحل گوناگون از اعضای کانون دعوت به عمل آورد تا با آگاهی یافتن از دیدگاهها و پیشنهادهای آنان ، در هر چه بهتر انجام شدن کارهای کانون و در برگزاری مجامع عمومی و در نتیجه در خدمات رسانی شایسته تر به کلیه ی اعضای خویش کامیاب باشد .
س ) بررسی و پژوهش دقیق در کارها و امور تشکیلاتی کانون برای تاسیس و تشکیل و برپایی کارگروهها ، شعبه ها ، دفاترنمایندگی ها، و هم چنین معرفی اعضای کانون به صندوق های وام بازنشستگی ، و انجام دادن آنچه در کل اساسنامه ی کانون و به ویژه در اهداف آن آمده پیش بینی شده است .
3/17 : مدیرعامل کانون 
روش انتخاب و وظایف مدیرعامل به شرح زیر است :
الف ) مدیرعامل از میان اعضای اصلی یا علی البدل هیأت مدیره یا از میان اعضای اصلی کانون برای اداره ی امور اجرایی و جاری کانون از سوی هیأت مدیره با اکثریت مطلق برای مدت 1 سال با اختیارات تفویضی در چارچوب مصوبات هیأت مدیره انتخاب می شود .
ب ) انتخاب دوباره ی مدیرعامل برای سال های بعد بلامانع است .
ج ) مدیرعامل تنها در برابر هیأت مدیره مسوول و پاسخگوست .
د ) اشتغال مدیر عامل در دفتر کانون طبق روال اداری خواهد بود که از سوی هیأت مدیره تصویب و ابلاغ می گردد .
ه ) منشی یا منشی های هیأت مدیره و دیگر کارکنان مدیریت عامل نیز پس از انتخاب شدن زیر نظر مدیرعامل انجام وظیفه خواهند نمود .
و ) دریافت ، ثبت ، تقسیم نامه ها به قسمت های مربوطه ، تصحیح و تحریرو تکثیر کارهای ارجاعی ، تندنویسی و یادداشت برداری مذاکرات ، تدوین و تألیف و تایپ آن ها نیز از وظایف مدیریت عامل است .
ز ) عزل و نصب و حدود وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل با هیأت مدیره است .
ز-1)حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل ، پس از تصویب در هیأت مدیره ، به صورت کتبی از سوی هیأت مدیره برای هر سال به وی ابلاغ می گردد .
ز-2)حقوق و مزایای مدیر عامل در چارچوب بودجه ی مصوبه ی کانون که پیشاپیش بنا به پیشنهاد هیأت مدیره در مجامع عمومی به تصویب رسیده ، بر طبق قرارداد تنظیمی ، به صورت ماهیانه پرداخت می گردد .
ح ) مدیرعامل ، در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض می گردد ، نماینده ی قانونی کانون به شمار می آید و از سوی کانون حق امضا دارد.
ط ) عزل و نصب و جابه جایی کارکنان کانون و تعیین میزان حقوق یا مزایای آنان با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره صورت می گیرد .
ی ) در صورتی که مدیر عامل از اعضای اصلی هیأت مدیره نباشد ، می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره حضور یابد و در موارد گوناگون ، مگر در خصوص موضوعی که مربوط به خود وی باشد ، طرف شور و مشورت قرار گیرد .
ک ) اگر مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره ی مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود .
4/17 : تشکیل کارگروه های تخصصی (کمیته های تخصصی) 
1- برای مشارکت و همکاری هرچه بیشتر اعضای کانون در امور بازنشستگان و بهره برداری از دیدگاه ها و کارآزمودگی های همه همکاران و برقراری پیوند نزدیک میان اعضا و تأمین رفاه و رفع دشواری های بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران، کارگروه های تخصصی در کانون پیش بینی می شود که برابر امکانات و مقدورات به تدریج و با فراهم نمودن دستورالعملهای لازم ، زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه نمایند .
2- کارگروه های تخصصی موردنیاز که دستورالعمل های لازم برای آنها از سوی هیأت مدیره و با همکاری اعضای کارگروه جداگانه تهیه می شود ، برحسب مورد و در زمان خود به تدریج و برحسب اولویت تشکیل می گردد .
5/17 : سازمان و تشکیلات و روش کار کارگروه های تخصصی
الف ) هیأت مدیره با شناخت از توانایی و کاردانی و کارآیی هر یک از اعضای کانون ، پس از مذاکره و توافق با هر فردی ، وی را به عنوان رییس کارگروه تخصصی مربوطه تعیین و با ابلاغ رییس هیأت مدیره به کار می گمارد .
ب ) رییس کارگروه تخصصی ، بر حسب مورد و با تشخیص نیازهای مربوط و با همکاری و نظرخواهی مستقیم از هیأت مدیره ، افراد موردنیاز خود را شناسایی و به هیأت مدیره معرفی می نماید تا پس از بررسی و مذاکره با آنان و تایید هیأت مدیره، با ابلاغ رییس هیأت مدیره به همکاری گمارده شوند .
ج ) سازمان و تشکیلات و روش کار کارگروه های تخصصی کانون ، بر حسب مورد و با همکاری هیأت مدیره و رایزنی با اعضای هر کارگروه فراهم خواهد شد . بدیهی است که نظریه های ارائه شده پس از بررسی های لازم و تصویب هیأت مدیره به صورت آیین نامه یا دستورالعمل در خواهد آمد و در صورت لزوم به این آیین نامه داخلی افزوده خواهد شد .
د ) پس از تهیه ی سازمان و تشکیلات و شرح وظایف و روش کار هر کارگروه ، فعالیت آن کارگروه رسماً آغاز خواهد گردید .
ه ) آیین نامه ها و دستورالعمل ها و روش های کاری هر کارگروه تخصصی برحسب اولویت ، با همکاری هر کارگروه تهیه و پس از تصویب در هیأت مدیره ، ابلاغ خواهد شد .
و ) تمامی برنامه ها و کارهایی که در هر کارگروه کانون ، تدوین یا اجرا شود در نهایت مسوولیت کلی آن ها با هیأت مدیره کانون است .
ز )هر کارگروه تخصصی ضمن همیاری با هیأت مدیره کانون و دیگر کارگروه ها ،تنها در برابر هیأت مدیره کانون مسئول و پاسخگوست .
6/17 :شورای عالی رایزنی
هیأت مدیره می تواند برای استفاده از بیشترین نظرات کارشناسی در تصمیم گیریها و حل مسائل کانون، از شورای عالی رایزنی بهره جوید. اعضای این شورا مرکب از رؤسای کارگروه ها و صاحب نظرانی خواهد بود که بنا به مورد و یا مشکل پیش آمده دعوت خواهند شد .
ماده18 : تعداد و مدت کار بازرس 
1/18 :مجمع عمومی عادی ازمیان داوطلبان بازرس ،یک نفربازنشسته ی عضواصلی رابه عنوان بازرس اصلی ویک نفربازنشسته ی عضواصلی رابه عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهدکرد.
2/18 : اعضای هیأت مدیره ،مدیرعامل ونزدیکان سببی ونسبی آنان نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.
3/18 : انتخاب دوباره ی بازرس، بلامانع است .
4/18 : در صورت فوت، ممنوعیت قانونی ویا استعفای بازرس اصلی ، هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز ، بازرس علی البدل را برای بقیه ی مدت دوره به همکاری فرا خواند .
5/18 : موضوع حق حضور در جلسه ، پرداخت پاداش و ... بازرس ، در صورت امکان و بودن موجودی ، همان است که درباره ی اعضای هیأت مدیره و اعضای کارگروه های تخصصی در شماره های 23/15و24/15و25/15ماده 15 آمده است .
6/18 : شرایط انتخاب بازرس در مجمع عمومی ، درست مانند انتخاب اعضای هیأت مدیره است که این مسأله در مواد 11 و 16 آیین نامه آمده است .
ماده 19 – وظایف بازرس 
وظایف بازرس به شرح زیر است : 
الف) بررسی کلیه ی اسناد و اوراق مالی کانون و تهیه ی گزارش برای مجمع عمومی .
ب ) مطالعه ی گزارش سالیانه ی هیأت مدیره ، اعم از مالی و غیر مالی و تهیه ی گزارش از عملکرد امور جاری کانون برای ارائه به مجمع عمومی .
ج ) ارائه ی گزارش هر گونه تخلف احتمالی هیأت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجامع ، به مجامع عمومی .
د )ارائه گزارش حداقل یک هفته پیش از تشکیل مجامع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه ی اعضا در محل دفتر کانون.
ه )اعمال نظارت مستمر بر ا نحوه ی اداره امور کانون و عملیات و معاملات انجام شده ، و انطباق آن با اساسنامه ، قوانین و مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه .
و ) رسیدگی به شکایت اعضای کانون از هیأت مدیره و بررسی آن ود ر صورت لزوم مذاکره با هیأت مدیره و ارائه ی گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط ،بازرس می تواند تقاضای تشکیل مجامع عمومی به طور فوق العاده را از هیأت مدیره بنماید .
ز )ابلاغ تذکر کتبی به تخلفات موجود در نحوه ی اداره ی امور کانون به هیأت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص، در صورت عدم ترتیب اثر هیأت مدیره به تذکرات بازرس . 
ح ) برگزاری مجامع عمومی ، هنگامی که هیأت مدیره نسبت به برگزاری مجامع عمومی به طور فوق العاده یا هر مجامع دیگری بی توجهی نماید ، (با توجه به مواد اساسنامه ).
ط ) هم اندیشی و هم آهنگی و همکاری بسیار نزدیک با اعضای کانون و برقراری ارتباط تنگاتنگ با اعضای هیأت مدیره و حضور در جلسات ،برحسب دعوت یا در صورت لزوم و تمایل خود.
ی ) پیشنهاد عزل هر یک از اعضای هیأت مدیره ، بر طبق بند 2 ماده 12 ، ضمن ارائه ی دلایل و مستندات لازم و درنهایت اعلام آن در مجامع عمومی برای رسیدگی و اخذ تصمیم .
ماده 20 – روش بررسی اسناد و مدارک از سوی بازرس 
1/20 : کلیه ی اسناد و مدارک کانون ، اعم از مالی و غیر مالی ، درهر زمان از ساعات اداری بدون قید و شرط باید به وسیله هیأت مدیره جهت بررسی دردسترس بازرس و نمایندگان کمیسیون ماده 10 احزاب قرار گیرد .
2/20 : هیأت مدیره موظف است با بازرس در این زمینه کمال همکاری را بنماید .
3/20 : هنگام بررسی های بازرس ، در صورت نیاز به پاره ای اسناد و مدارک ، تحویل و تحول هر گونه اسناد یا رو نوشت آن ها میان هیأت مدیره و بازرس باید قانونی و به استناد مفاد اساسنامه و به صورت کتبی باشد .
4/20 : بازرس ، در اداره ی امور کانون دخالت مستقیم نمی نماید ، ولی می تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره حضور یابد و نظرها و پیشنهادهای خود را ، ضمن رعایت خط مشی برگزاری جلسه ی هیأت مدیره ، نسبت به مسائل جاری کانون ابراز دارد .
5/20 : این نظرها ، اعم از مثبت یا منفی ، باید در صورت جلسه ی هیأت مدیره که به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده است ، عیناً قید گردد .
6/20 : هر گونه بررسی اسناد و مدارک ، تنها می بایستی در دفتر مرکزی کانون و در حضور اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان آنان صورت گیرد .
7/20 : بازرس ، پس از هر بازرسی و بررسی های لازم ، باید نظریات مثبت و منفی خود را در دفترمخصوص بازرسی که در محل کانون نگهداری می شود ، یادداشت کند و دیدگاه های خود را در صورت مشاهده ی هر گونه ایراد با تعیین زمان منطقی برای رفع نواقص مشاهده شده ، اعلام دارد .
فصل چهارم : بودجه و مواد متفرقه
ماده 21 –منابع تأمین بودجه کانون 
منابع تأمین هزینه های گرداندن و اداره ی کانون به صورت های زیر است :
الف ) دریافت حق عضویت و ورودیه و موارد مشابه آن .
ب ) جمع آوری هدایا و کمک های بلاعوض .
ج ) قبول وصیت و هرگونه موقوفات و بخشش ها و مانند آن .
د ) کمک های وزارت کشور .
ه ) کمک های دریافتی ( اعم از دائمی ، امانی و ... ) از پاره ای مؤسسات عمومی ، خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی و قبول هدیه از افراد نیکوکار یا هر یک از اعضای کانون ، یا از اعضای افتخاری بدون قید وشرط .
و ) درآمدهای ناشی از پاره ای فعالیت ها و همکاری ها و مشاوره و رایزنی با تعاونی ها ، دستگاه ها و نهادها و کسب هر گونه درآمدهای اتفاقی از این طریق .
ز ) درصدی از دستمزد دریافتی اعضا هنگام اشتغال و کاریابی برای آنان براساس مصوبه ی هیأت مدیره .
ح ) درصورت امکان، قبول آگهی در نشریه ی کانون ، فروش نشریات ، نوارها ، جزوه ها و آنچه در ارتباط با کانون باشد .
ط ) کمک های دریافتی از بنیاد شهید و امور ایثارگران و دیگر مؤسسات و شرکت های وابسته به این سازمان .
ی ) کمک های دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی و دیگر دستگاه های وابسته به آن .
ماده 22 – ثبت دفاتر قانونی 
1/22 : ابتدای سال مالی کانون اول فروردین ماه و انتهای آن پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود ، مگر سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه است .
2/22 : افتتاح هر نوع حساب نزد بانک ها ، اتحادیه ی کانون ها و سایر مؤسسات اعتباری ، پس از تصویب هیأت مدیره ، با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره ، امکان پذیر خواهد بود .
3/22 : در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری ، دفاتر قانونی ، صورت های مالی نهایی ، رعایت اصول و موازین حسابداری و روش های متداول و قابل قبول در حسابداری و هم چنین رعایت قوانین و مقررات جاری الزامی است .
4/22 : کلیه دریافتی ها و اقلام درآمد می باید به حساب بانکی کانون واریز گردد .
5/22 : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رییس هیأت مدیره و خزانه دار ( امضای ثابت ) و با مهر کانون معتبر خواهد بود و در غیاب رییس هیأت مدیره ، نایب رییس امضا خواهد کرد .
6/22 : حق برداشت از حساب کانون با دو امضای ( رییس هیأت مدیره یانایب رییس، خزانه دار ) که در هر حال امضای خزانه دار ثابت خواهد بود ، معتبر است .
7/22 : مبلغ ورودیه و حق عضویت در کانون یا هر وجهی دیگر را که عضو تمایل دارد وصول و به حساب بانکی کانون واریز خواهد شد .
8/22 : میزان حق عضویت و ورودیه با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل تغییر است .
9/22 : کلیه هزینه ها و پرداخت ها ، برابر اسناد تنظیمی ، در صورت داشتن حساب جاری با چک و در صورت داشتن حساب پس انداز با دستور پرداخت از حساب کانون پرداخت می گردد .
10/22 : هزینه های جزیی، در خلال ماه ، از محل تنخواه گردانی که توسط هیأت مدیره در اختیار عاملین مدیرعامل گذاشته می شود ، پرداخت و سپس فهرست آن جهت اطلاع و تایید هیأت مدیره و ثبت در دفترهای حسابداری ارائه خواهد شد .
11/22 : بودجه ی آتی هر سال کانون می باید قبل از پایان سال جاری و حداکثر تا پایان بهمن ماه با نظارت و یا مباشرت خزانه دار ( ناظر یا سرپرست مالی ) تنظیم و برای تصویب هیأت مدیره ارائه شود .
12/22 : ترازنامه ی سالیانه ی کانون می باید پیش از پایان فروردین ماه هرسال توسط خزانه دار ( ناظر یا سرپرست مالی ) جهت ارائه به مجمع عمومی تنظیم و به هیأت مدیره و بازرس ارائه گردد .
13/22 : پس از تنظیم ترازنامه به صورت بالا ، هیأت مدیره گزارش لازم را جهت بررسی بازرس قانونی و نیز ارائه به مجمع عمومی تهیه خواهد نمود.
14/22: در مجمع عمومی سالیانه و دیگر مجامع ، در صورتی که مقام دعوت کننده هیأت مدیره باشد ، گزارش هیأت مدیره را رییس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رییس یایکی از اعضای اصلی هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی را بازرس اصلی قرائت خواهد نمود.
15/22: در صورت نبودن بازرس اصلی یا در حالات اضطراری و پیش آمدها و یا به هر علتی ، نماینده بازرس که به صورت کتبی از سوی او معرفی شده باشد ، یا هیأت رییسه مجمع معرفی کند ، گزارش بازرس اصلی را قرائت خواهد کرد.
16/22: کلیه درآمدها و هزینه های کانون در دفاتر قانونی ثبت و شرح و ترازنامه های آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها در قبال رسید ، تحویل داده خواهد شد.
17/22: کلیه دفاتر مالی کانون ، هنگام مراجعه ی مامورین مالیاتی ، بر طبق موازین قانونی باید در اختیار آنان قرار داده شود.
18/22: مانده ویژه کانون پس از کسر مبالغ زیر از درآمدهای عمومی کانون در حسابی خاص به نام کانون در یکی از بانک های رسمی کشور ، نگهداری خواهد شد :
الف) هزینه های جاری کانون 
ب) استهلاک ها (10%)
ج) صدی ده به عنوان ذخیره ی هزینه های پیش بینی نشده و اضطراری
د) حداقل از 5% به بالا به صورت ذخیره برای ارشاد فکر کانونی و همکاری با کانون های دیگر و اتحادیه ی کانون ها و...
19/22: هدایا و کمک های بلاعوض در صورتی که از طرف اعطاء کننده برای مصرفی خاص تعیین نشده باشد ، به صورت های زیر در حساب های منظور خواهد شد:
الف) اگر نقدی باشد به حساب سود و زیان (جاری) و یا به حساب اندوخته ی احتیاطی (سرمایه یی)،اگر غیر نقدی باشد به حساب دارایی، در قبال کمک های بلاعوض یا اندوخته ی احتیاطی منظور خواهد شد که در هر صورت محاسبه استهلاک آن به عهده ی کانون می باشد.
20/22: کانون می تواند با تصویب هیأت مدیره مرکزی به عضویت شورای هماهنگی کانون بازنشستگان شرکت های دولتی ، انجمن کانون های کشوری و یا اتحادیه ی کانون ها درآید و وجوهی را بابت حق عضویت پرداخت نماید.
21/22: هیأت مدیره موظف است نسخه یی از گزارش ها و صورت های مالی پایان دوره از قبیل ترازنامه و حساب های عملکرد و سود و زیان را پس از آماده شدن حداکثر تا یک ماه قبل از تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی برای رسیدگی به بازرس تسلیم نماید.
22/22: علاوه برآن ، هر سه ماه یکبار ، تراز آزمایشی حساب های کانون را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه ی کانون تهیه و در اختیار بازرس قرار دهد.
ماده 23 - نگهداری اسناد و مدارک و شیوه ی مکاتبات
1/23: مدارک رسمی کانون ، اعم از پرونده ها ، نوشته ها و مکاتبات رسمی در دفتر مرکزی کانون نگهداری می شود.
2/23: مکاتبات رسمی کانون با امضاء رییس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رییس هیأت مدیره ( و در صورت تفویض به مدیرعامل ) با امضای او و با مهر کانون انجام خواهد گرفت.
3/23: مصوبات و صورتجلسه های هیأت مدیره پس از آن که به امضای اعضای حاضر در جلسه رسید ، در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ، ثبت و به عنوان اسناد رسمی کانون از آنها به خوبی نگهداری خواهد شد.
4/23: صورتجلسه های مجامع عمومی ( ماده 14 بند 6/14 ) به عنوان اسناد کانون همواره باید در دفتر اصلی کانون نگهداری گردد.
5/23: صورتجلسه ی نقل و انتقال ( ماده 16 بند 5/16 ) نیز جزو اسناد کانون به شمار می آید و می بایستی در حفظ و نگهداری آن کوشید.
6/23: تحویل و تحول هرگونه اسناد یا رونوشت آنها با هیأت مدیره و بازرس و یا با هر مرجعی باید به صورت کتبی و قانونی و با استناد به مواد اساسنامه صورت گیرد.
7/23: امحاء اوراق کانون برطبق قوانین مقررات جاری کشور و بر پایه ی دستورالعملی است که به تصویب هیأت مدیره می رسد.
8/23: نگهداری اسناد و مدارک و مکاتبات حسب مورد در شعب و دفاتر نمایندگی کانون در استانها انجام می شود.
ماده24 – روش تغییر در مفاد اساسنامه و اعضای هیأت مدیره 
1/24: هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضای هیأت مدیره در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیت ها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.
2/24: تصویب هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه در صلاحیت و از وظایف مجامع عمومی فوق العاده است.
3/24: جایگاه کانون و اقامتگاه اعضای هیأت مدیره و بازرس و اشخاص صاحب امضاء و هرگونه تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادام که اطلاع داده نشده باشد ، استناد به آن معتبر نخواهد بود.
ماده 25 - مهر کانون 
1/25: کانون دارای مهر و نشان ( آرم ) ویژه است که متن و شکل آن با تصویب هیأت مدیره و با هماهنگی وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.
2/25: مهر کانون در دفتر کانون نگهداری می شود. هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر ونشان کانون مسئولیت قانونی دارد.
3/25: طرح نشان (لوگو) و مهر کانون در جلسه مورخ 23 / 4 /1389 هیأت مدیره به تصویب رسید.
4/25: موارد کاربرد مهر کانون باید برابر با مفاد اساسنامه باشد و هر گونه سوء استفاده و یا استفاده ی مغایر با مواد اساسنامه از مهر کانون ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
5/25:نشان (آرم) فعلی کانون که از آن مهر تهیه شده است دارای ویژگی به شرح ذیل می باشد .
الف: در مرکز آرم کانون، از طرح گل لاله با نیت استمرار وفاداری به فرهنگ ایثار و شهادت وتلاش درجهت ترویج آن استفاده شده است.
ب: گرداگرد آرم کانون با توجه به تقدس عدد هفت، از هفت گلبرگ زرد رنگ (همچون پرتو خورشید) که بیانگر تشکل اعضاء بازنشسته است استفاده شده است.
ج: حلقه های دایره ای شکل نشان انسجام و اتحاد اعضاء بازنشسته در کانون بازنشستگان می باشد.
د: در پایین آرم،بر نام کامل کانون بازنشستگان تأکید و در ذیل آن نام بنیاد شهید و امور ایثارگران درج شده است.
ﻫ: سال 1388 ، سال صدور مجوز تأسیس کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران از سوی وزارت کشور می باشد.
ماده 26 : موارد انحلال و ادغام 
1/26 : درمواردزیرکانون منحل می شود .
الف ) بنابه رأی مجامع عمومی فوق العاده .
ب ) درصورتی که تایک سال پس ازبه ثبت رسیدن، موضوعی راکه برای آن تشکیل شده، انجام نداده ویا انجام دادن آن غیرممکن باشد .
ج ) بنا به تقاضای کمسیون ماده 10 قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه .
2/26 : پیشنهاد انحلال کانون می تواند به گونه های زیر ارائه گردد .
الف ) حداقل ازسوی 4 نفرازاعضای هیأت مدیره .
ب ) با درخواست کتبی و امضای یک سوم از اعضای اصلی کانون .
ج ) ازسوی 3 نفراز اعضای هیأت مدیره به اضافه بازرس .
3/26 : پیشنهاد انحلال یا ادغام کانون باید در جلسه مجامع عمومی فوق العاده، به موجب ماده 29 اساسنامه و ماده 13 همین آیین نامه مطرح و پس از بررسی های لازم چنانچه به تصویب رسید، کانون منحل یا ادغام می گردد .
4/26 : درصورت ادغام این کانون با کانون دیگر، به موقع خود، دستورالعمل مربوط آماده و پس از تصویب در مجامع عمومی، بر طبق آن اقدام خواهد شد .
ماده 27 : شیوه انحلال کانون 
درصورت تصویب انحلال کانون، به شرح زیر عمل می شود :
الف ) مجمع عمومی فوق العاده، هیأت تصفیه (حداقل 3نفر ) را از میان اعضای اصلی کانون انتخاب می کند .
ب ) از آن زمان تمام اختیارات هیأت مدیره ساقط و به هیأت تصفیه تفویض می گردد .
ج ) هیأت تصفیه موظف است پس ازادای دیون و وصول مطالبات کانون با نظارت کمسیون ماده10 قانون احزاب، نسبت به واگذاری اموال واملاک آن به یکی ازمراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشوراقدام نماید .
د ) تمامی امتیازات و اموالی که ازمنابع عمومی، دولتی وبانکها واعضای کانون، به صورت امانی در اختیار کانون قرار گرفته است با انحلال کانون باید به صاحبان اصلی آن باز پس داده شود.
ه ) هیأت تصفیه باید یک نسخه ازشرح کامل اقدامات خود را برای بررسی به کمسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد .
و ) مشروح تشریفات انحلال تابع مواد مرتبط درقانون تجارت می باشد .
این آیین نامه در 4 فصل و 27 ماده در جلسه مورخ 27 / 4 /1389 هیأت مدیره کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران تصویب شده و به موجب نامه شماره 43/101421 مورخ 1389/7/5 به تأیید وزارت کشور رسیده است.