چهارشنبه 30 خرداد 1403
دستورالعمل تشکیل و فعالیت کار گروه های تخصصی
چاپ
دستورالعمل تشکیل و فعالیت کارگروه های تخصصی
کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران
( ویرایش اوّل )


در اجرای ماده 17 بند 4/17 آیین نامه اجرایی کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران، جهت مشارکت هر چه بیشتر بازنشستگان و استفاده از ظرفیتهای تخصصی و تجربی آنان در برنامه ها و فعالیت های کانون، کارگروه های تخصصی به تعداد مورد نیاز با تصویب هیأت مدیره کانون تشکیل شده و تمامی بازنشستگان بر حسب تخصص و تجارب مربوط و تمایل آنان در یکی از کارگروه های تخصصی سازماندهی می شوند.

ماده 1: اهداف و وظایف کارگروه های تخصصی

1. ایجاد ارتباط و تعامل بین بازنشستگان دارای تخصص و تجارب مشابه.
2. انتقال دانش و مهارت های فنی به اعضاء.
3. مشارکت دادن اعضاء در فعالیت های کانون و شرکت (های) وابسته به کانون.
4. بررسی و مطالعه بازار کار در حوزه های تخصصی مربوط به هر یک از کارگروه ها.
5. تهیه رزومه و زمینه های ارائه خدمت در حوزه های تخصصی مربوط.
6. پیگیری برای اخذ مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت کانون ( و شرکت های وابسته به کانون) در حوزه تخصصی مربوط.
7. تبلیغات و بازاریابی در حوزه های تخصصی مربوط.
8. ارتباط با سازمانها و نهادها و شرکت ها در زمینه تخصصی مربوط برای ایجاد زمینه همکاری متقابل.
9. تأمین مقدمات انعقاد قرارداد توسط کانون (شرکت های وابسته به کانون) با اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه تخصصی مربوط.
10. تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پروژه های کانون و شرکت های وابسته به کانون.

ماده 2: ترکیب کارگروه های تخصصی

کارگروه های تخصصی با عضویت بازنشستگان دارای تخصص و یا تجربه مربوط در حوزه تخصصی مورد نظر، تشکیل شده و دارای هیئت رییسه ای متشکل از پنج تا نه نفر به شرح زیر خواهند بود.

1. رییس
2. نایب رییس
3. دبیر
4. سایر اعضاء ( دو تا پنج نفر )

تبصره 1: کارگروه های تخصصی دراولین جلسه کاری، از میان خود یک نفر را به عنوان رییس، یک نفر را به عنوان نایب رییس و یک نفر را به عنوان دبیر کارگروه انتخاب خواهند نمود.

تبصره 2: هیئت رییسه کارگروه های تخصصی با رأی اکثریت نسبی اعضاء کارگروه برای مدت یک سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.

تبصره 3: عضویت اعضاء افتخاری کانون در کارگروه های تخصصی مجاز بوده و انتخاب آنان در هیئت رییسه کارگروه های تخصصی بلامانع خواهد بود.

تبصره 4: احکام انتصاب هیئت رییسه و اعضای کارگروه های تخصصی توسط رییس هیئت مدیره کانون صادر می گردد.

ماده 3: جلسات کارگروه های تخصصی

جلسات کارگروه های تخصصی با دعوت از اعضای ثبت نام شده و با حضور حداقل سه نفر تشکیل خواهد شد. بدیهی است حضور هرچه بیشتر اعضاء کارگروه های تخصصی در جلسات مورد تأکید بوده و تصمیمات کارگروه ها با توافق اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.

تبصره: نحوه تشکیل جلسات و انجام فعالیت های هر یک از کارگروه ها، براساس شیوه نامه ای خواهد بود که توسط کارگروه مربوطه تدوین و به تصویب کانون خواهد رسید.

ماده 4: وظایف هیئت رییسه کارگروه های تخصصی

1: وظایف رییس کارگروه تخصصی
1/1: اداره جلسات کارگروه تخصصی
1/2: شناسایی، عضو گیری و انتخاب افراد کارگروه تخصصی مربوط از میان بازنشستگان بنیاد و فرزندان آنان و اعضای افتخاری کانون، برای بکار گیری آنان در طرحها و پروژه ها.
1/3: برقراری ارتباط با اعضای کارگروه مربوط، کارگروه های تخصصی دیگر، کانون باز نشستگان بنیاد، شرکت (های) وابسته به کانون، حوزه های ذیربط بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی.
1/4: شرکت درجلسات کانون در رابطه با موضوعات ارجاع شده.
1/5: مشارکت دادن اعضای کارگروه و فعال سازی کارگروه.
1/6: انعکاس مصوبات کارگروه به کانون و پیگیری مصوبات.

2: وظایف نایب رییس کارگروه تخصصی
نایب رییس کارگروه تخصصی، علاوه بر همفکری و همکاری با رییس کارگروه، درغیاب ایشان مسئولیت اداره جلسات کارگروه را بر عهده داشته ونتیجه جلسات را دراختیار رییس کارگروه قرار خواهد داد.

3: وظیفه دبیرکارگروه تخصصی
3/1: دعوت از اعضای کارگروه برای شرکت در جلسات و فراخوان ها، پس از هماهنگی با رییس کارگروه.
3/2: تنظیم صورتجلسات کارگروه و ارسال آن برای کانون.
3/3: تنظیم و بایگانی سوابق، اسناد و صورتجلسات کارگروه.