چهارشنبه 2 خرداد 1403
تفاهم نامه مؤسسه ایثار
چاپ
بر اساس تفاهم نامه شماره 90/374 مورخ 1390/10/19 فیمابین کانون و مؤسسه ایثار به منظور برخورداری از ظرفیتهای تخصصی و تجربی اعضای کانون در فعالیت های قابل برون سپاری مؤسسه ایثار، موارد ذیل پیش بینی شده است:
1- تأمین نیروهای واجد شرایط فرهنگی و آموزشی از بین بازنشستگان بنیاد برای اجرای برنامه های مؤسسه.
2- بازاریابی برای مراکز آموزشی و فرهنگی مؤسسه.
3- واگذاری امور قابل برون سپاری مؤسسه به کانون و شرکت افق مهر (متعلق به کانون).
4- استفاده اعضای کانون از تخفیفات مؤسسه.
 
تفاهم نامه