چهارشنبه 30 خرداد 1403
اساسنامه کانون

باسمه تعالی

اساسنامه کانون صنفی بازنشستگان بنیادشهید و امورایثارگران

" اصلاحی مورخ 1391/08/20 مجمع عمومی فوق العاده "

فصل اول :                                                    "کلیات واهداف"

 ماده 1 - نام : کانون صنفی بازنشستگان بنیادشهید و امورایثارگران تشکلی است صنفی ، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که دراین اساسنامه اختصاراً کانون نامیده می شود.

 ماده 2- محل : مرکز اصلی این کانون در شهر تهران به نشانی: خیابان طالقانی، خیابان شهید نجات الهی (ویلا سابق)، بالاتر از تقاطع اراک، بن بست مهدی، پلاک 5 واقع است. که درصورت لزوم بنا به درخواست هیأت مدیره می تواند با موافقت وزارت کشور در سایر شهرستانهای کشور شعبه ، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

 ماده 3 - تابعیت : اعضای کانون تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

" اهداف "

ماده4 - کانون دارای اهداف زیر می باشد:

1)     تلاش درجهت حفظ وافزایش منزلت اجتماعی بازنشستگان عضو کانون

2)     صیانت از حقوق مادی و معنوی کلیه اعضاء و دفاع از حقوق مشروع آنان و سعی در بهبود معیشت و رفاه خانواده و بازماندگان اعضا .

3)    فراهم آوردن زمینه لازم برای بهره برداری از دانش ، تجربیات و تخصص ارزشمند بازنشستگان

4)  تلاش در جهت ارتقاء سطح بهداشت و درمان اعضاء

5) فراهم آوردن امکانات وتسهیلات استفاده از فضاهای فرهنگی و رفاهی مناسب برای تأمین اوقات فراغت اعضاء و افراد خانواده آنها از قبیل اردوهای سیاحتی وزیارتی                         

ماده 5 - کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد ، پس از کسب مجوز لازم انجام می شود .

 

فصل دوم :                                           " شرایط ، نحوه عضویت وانواع آن "

ماده 6 - هرفرد بازنشسته بنیادشهیدوامورایثارگران که دارای شرایط زیر باشد می تواند به عضویت کانون درآید:

1. داشتن حکم بازنشستگی از بنیادشهید و امور ایثارگران

2. پذیرفتن مفاد اساسنامه

3. عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

4. عدم سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی

5. پرداخت حق عضویت

تبصره : خاتمه عضویت بنابه درخواست فرد ، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی می باشد.

عضویت :

ماده 7 - کانون دارای دو نوع عضو خواهد بود.

1) اعضای اصلی که دارای حق رأی بوده ومکلف به پرداخت حق عضویت می باشند.

2) اعضای افتخاری که دارای مطالعات وتحقیقات علمی ممتاز بوده وبا پیشنهاد هیأت مدیره ، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

فصل سوم :                                                  " ارکان کانون"

ماده 8 - ارکان کانون عبارتند از :

الف : مجمع عمومی                                                   

ب : هیأت مدیره

ج : بازرس (بازرسان)

الف) مجمع عمومی

  ماده 9 - مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری کانون بوده و به صورت عادی ، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده تشکیل می گردد.

 

ماده 10 - مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یک بار در تیر ماه تشکیل خواهد شد . برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای اصلی وجهت تصویب هر موضوعی ، رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. درصورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید ، جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت.

       مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هرزمان ، به تقاضا ودعوت هیأت مدیره ، بازرس ، یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود.

تبصره 1: کلیه مجامع عمومی باید با تأیید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزار شوند.

تبصره 2: درصورتی که هیأت مدیره ، مجمع عمومی سالانه را درموعد مقرر برگزار نکند ، بازرس (بازرسان) مکلف است (مکلفند) رأساً اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند.

ماده 11 - دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا دعوت نامۀ کتبی و یا سایر روشهای اطلاع رسلنی الکترونیک (پیامک و پست الکترونیکی و ... ) صورت می پذیرد ، دعوت برای تشکیل مجمع نوبت اول باید حداقل 2 هفته و برای نوبت دوم حداقل 2 هفته قبل از برگزاری مجمع صورت پذیرد .

"وظایف مجمع عمومی عادی "

 ماده 12 - وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:

1. انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)

2. استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)

3. تعیین خط مشی کلی کانون

4. بررسی وتصویب پیشنهادهای هیأت مدیره

5. تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه کانون

6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های کانون

ماده 13 - مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی نحوه اعلام در روزنامه کثیرالانتشار ، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

1. با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس (بازرسان)

2. با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی کانون

تبصره 1 : مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارد.

تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود

ماده 14 - درصورتی که بازرس (بازرسان) یا یک سوم اعضاء درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند. موضوع کتباً به رئیس هیأت مدیره اطلاع داده خواهد شد .

رئیس هیأت مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند درغیراین صورت بازرس و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت ده روز با هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نماید.

"وظایف مجمع عمومی فوق العاده"

ماده 15 - وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از:

1. تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

2. بررسی وتصویب انحلال کانون

3. عزل هیأت مدیره

تبصره 1 : عزل هیأت مدیره بنا به درخواست یک سوم اعضای اصلی یا بازرس (بازرسان) و هیأت مدیره با اطلاع وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار می گیرد.

تبصره 2 : درصورت تصویب عزل هیأت مدیره ، مجمع فوق العاده نسبت به تعیین وانتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه وانجام تشریفات قانونی انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام می نماید.

ماده16 - مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ویک منشی و دو ناظر که از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند ، اداره می شود.

تبصره 1: اعضای هیأت رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور رابر عهده دارند

تبصره2 : هیأت رئیسه نسخه ای از صورتجلسه را برای اطلاع اعضاء در محل کانون نصب می نماید.

ب) هیأت مدیره

 ماده 17 - کانون دارای هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

    تبصره 1 : شعب کانون با رعایت ماده 2 اساسنامه در شهرستانها توسط هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفر که از سوی اعضای

همان شعبه انتخاب و با تصویب هیأت مدیره مرکزی منصوب می شوند ، اداره خواهد شد. اعضاء این هیأت ها طبق دستورالعمل هیأت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود . حد نصاب تأسیس شعبه 30 نفر عضو می باشد که درصورت عدم حصول آن ، می توان دفتر نمایندگی دایر نمود.

   تبصره 2 : جلسات هیأت مدیره باحضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آراء موافق 3 نفر معتبر خواهد بود.

   تبصره 3 : اعضاء هیأت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس ، یک نائب

رئیس و یک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نمایند. حدود اختیارات هیأت مدیره را آئین نامه مشخص می نماید .

      تبصره 4 : شرکت اعضای هیأت مدیره درجلسات آن ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

     تبصره 5 : درصورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیأت مدیره ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره 6 : هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رییس و یا نائب رییس جلسه فوق العاده تشکیل می دهد ، فاصله بین ارسال دعوت نامه و یا تماس تلفنی و تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده 18 - مجمع عمومی ، هیأت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود . انتخاب اعضای هیأت مدیره برای دو دوره متوالی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است حداکثر سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود ، انتخابات هیأت مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.

ماده  19 - هیأت مدیره نماینده قانونی کانون بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد:

حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول ، رسیدگی به حسابهای کانون و پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجمع عمومی ، افتتاح حساب بانکی ، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی درکلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم ، وکیل و عزل آنان و قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی.

تبصره 1 : جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه ، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها درصلاحیت خاص مجامع عمومی است . هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع کانون دارا می باشد .

تبصره 2 : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رییس هیأت مدیره یا نایب رییس و خزانه دار با مهر کانون معتبر خواهد بود. مکاتبات رسمی کانون با امضای رییس هیأت مدیره و درغیاب او نایب رییس هیأت مدیره و با مهر کانون انجام خواهد شد .

تبصره 3 : هیأت مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی کانون تشکیل دهد.

تبصره 4 : آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیأت مدیره و تأئید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.

ج : بازرسان

 ماده 20- مجمع عمومی عادی 1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و1 نفر بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد کرد.

 تبصره 1 : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

 تبصره 2 : اعضای هیأت مدیره ، مدیرعامل و نزدیکان سببی و نسبی آنها نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.

وظایف بازرس یا بازرسان

 ماده 21   - وظایف بازرس یا بازرسان به شرح ذیل است :

1. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی کانون و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

2. مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد کانون برای ارائه به مجمع عمومی

3. ارائه گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه با مصوبات مجمع به مجمع عمومی

تبصره : گزارش بازرس (بازرسان) باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر کانون آماده باشد .

ماده 22 - کلیه اسناد و مدارک اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط باید بوسیله هیأت مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس / بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده 10 احزاب قرار گیرد .

فصل چهارم :                                    « بودجه و مواد متفرقه »

ماده 23 - بودجه کانون از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقف و نیز حق عضویت اعضاء تأمین می شود .

ماده 24 - درآمدها و هزینه های کانون در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارائه خواهد شد .

تبصره 1: کلیه دفاتر مالی کانون در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت .

تبصره 2 : سال مالی کانون منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می شود .

تبصره 3: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری کانون در حساب مخصوصی به نام کانون نزد یکی از بانک های رسمی کشور نگهداری خواهد شد .

ماده 25 - کلیه مدارک ، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر کانون نگهداری می شود .

تبصره : مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره به ترتیب تاریخ ثبت و به امضاء اعضای ذیربط خواهد رسید

ماده 26 - هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضاء هیأت مدیره و بازرس (بازرسان) درصورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.

تبصره :محل کانون و اقامتگاه هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که در این خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود .

ماده 27 - کانون دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیأت مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.

تبصره : هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان کانون مسئولیت قانونی دارد.

ماده 28 - باتوجه به اینکه کانون ماهیتاً غیرتجاری می باشد نمی تواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.

انحلال :

ماده 29 - درموارد زیر کانون منحل می شود :

1. بنا به رأی مجمع عمومی فوق العاده

2. درصورتی که تا یک سال پس از به  ثبت رسیدن ، موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیرممکن باشد.

3. بنا به تقاضای کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه

 ماده 30 - انحلال : درصورت انحلال کانون ، مجمع عمومی فوق العاده هیأت تصفیه ای را ( حداقل سه نفر) از میان اعضای اصلی انتخاب می نماید . این هیأت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید . هیأت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارسال دارد .

ماده 31 - این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و 31 ماده و 28 تبصره در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 1391/08/20 اصلاح و به تصویب رسید.

 
=================================================================

اساسنامه اولیه کانون صنفی بازنشستگان بنیادشهید و امورایثارگران مصوب اولین نشست اعضاء مجمع عمومی در تاریخ 1388/09/22

فصل اول : 
کلیات واهداف 

ماده 1
نام : کانون صنفی بازنشستگان بنیادشهیدو امورایثارگران تشکلی است صنفی ، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که دراین اساسنامه اختصاراً کانون نامیده می شود. 
ماده 2
محل : مرکز اصلی این کانون در شهرتهران به نشانی خیابان طالقانی بین حافظ و ولیعصر ، کوچه مسعود ، پلاک   واقع است که درصورت لزوم بنا به درخواست هیأت مدیره می تواند با موافقت وزارت کشور در سایر شهرستانهای کشور شعبه ، دفتر یا نمایندگی دایر نماید. 
ماده 3
تابعیت : اعضای کانون تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند. 
ماده 4
اهداف : 
کانون دارای اهداف زیر می باشد: 
1) صیانت از حقوق مادی و معنوی اعضاء و دفاع از حقوق مشروع آنان و سعی در بهبود معیشت و رفاه بازنشستگان عضو کانون   
2) تلاش درجهت افزایش منزلت اجتماعی بازنشستگان عضو کانون 
3) فراهم نمودن زمینه لازم برای بهره برداری از دانش ، تجربیات و تخصص ارزشمند بازنشستگان 
4) تلاش در جهت ارتقاء سطح بهداشت و درمان اعضاء و افراد خانواده آنان 
5) فراهم آوردن امکانات وتسهیلات استفاده از فضاهای فرهنگی و رفاهی مناسب برای تأمین اوقات فراغت اعضاء و افراد خانواده آنها از قبیل اردوهای سیاحتی وزیارتی 
ماده 5
کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد ، پس از کسب مجوز لازم انجام می شود.

فصل دوم :
« شرایط ، نحوه عضویت وانواع آن »
 
ماده 6

هرفرد بازنشسته بنیادشهیدوامورایثارگران که دارای شرایط زیر باشد می تواند به عضویت کانون درآید. 
1. داشتن حکم بازنشستگی از بنیادشهید و امور ایثارگران 
2. پذیرفتن مفاد اساسنامه 
3. عدم محرومیت از حقوق اجتماعی 
4. عدم سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی 
5. پرداخت حق عضویت 
تبصره : خاتمه عضویت بنابه درخواست فرد ، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی می باشد. 
ماده 7
عضویت : 
کانون دارای دو نوع عضو خواهد بود. 
1) اعضای اصلی که دارای حق رأی بوده ومکلف به پرداخت حق عضویت می باشند. 
2) اعضای افتخاری که دارای مطالعات وتحقیقات علمی ممتاز بوده وبا پیشنهاد هیأت مدیره ، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. 

فصل سوم :
ماده 8
ارکان کانون عبارتند از : 
الف : مجمع عمومی 
ب : هیأت مدیره 
ج : بازرس (بازرسان) 

الف) مجمع عمومی 
ماده 9
مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری کانون بوده و به صورت عادی ، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده تشکیل می گردد. 
ماده 10
مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یک بار در روز ملی تکریم از بازنشستگان تشکیل خواهد شد . برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای اصلی وجهت تصویب هر موضوعی ، رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. درصورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید ، جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت. 
مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هرزمان ، به تقاضا ودعوت هیأت مدیره ، بازرس ، یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود. 
تبصره : درصورتی که هیأت مدیره ، مجمع عمومی سالانه را درموعد مقرر برگزار نکند ، بازرس (بازرسان) مکلف است (مکلفند) رأساً اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند.
ماده 11
دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صورت می پذیرد ، آگهی تشکیل مجمع برای نوبت اول باید حداقل 2 هفته و برای نوبت دوم حداقل 2 هفته قبل از برگزاری مجمع در روزنامه تعیین شده درج گردد. 
ماده 12
وظایف مجمع عمومی عادی 
1. انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)
2. استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (بازرسان) 
3. تعیین خط مشی کلی کانون 
4. بررسی وتصویب پیشنهادهای هیأت مدیره 
5. تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه کانون 
6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های کانون 
ماده 13
مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی نحوه اعلام در روزنامه کثیرالانتشار ، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد: 
1. با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس (بازرسان) 
2. با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی کانون 
تبصره 1 : مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارد. 
تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود
ماده 14
درصورتی که بازرس (بازرسان) یا یک سوم اعضاء درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند. موضوع کتباً به رئیس هیأت مدیره اطلاع داده خواهد شد . رئیس هیأت مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند درغیراین صورت بازرس و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت ده روز با هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نماید. 
ماده 15
وظایف مجمع عمومی فوق العاده : 
1. تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه 
2. بررسی وتصویب انحلال کانون 
3. عزل هیأت مدیره 
تبصره 1 : عزل هیأت مدیره بنا به درخواست یک سوم اعضای اصلی یا بازرس (بازرسان) و هیأت مدیره با اطلاع وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد. 
تبصره 2 : درصورت تصویب عزل هیأت مدیره ، مجمع فوق العاده نسبت به تعیین وانتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه وانجام تشریفات قانونی انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام می نماید. 
ماده 16
مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ویک منشی و دو ناظر که از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند ، اداره می شود. 
تبصره 1: اعضای هیأت رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه را برای اطلاع اعضاء در محل کانون نصب می نماید. 
ب) هیأت مدیره 
ماده 17
کانون دارای هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند. 
تبصره 1 : شعب کانون با رعایت ماده 2 اساسنامه در شهرستانها توسط هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفر که از سوی اعضای همان شعبه انتخاب و با تصویب هیأت مدیره مرکزی منصوب می شوند ، اداره خواهد شد. اعضاء این هیأتها طبق دستورالعمل هیأت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود . حدنصاب تأسیس شعبه 30 نفر عضو می باشد که درصورت عدم حصول آن ، می توان دفتر نمایندگی دایر نمود. 
تبصره 2 : جلسات هیأت مدیره باحضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آراء موافق 3 نفر معتبر خواهد بود.
تبصره 3 : اعضاء هیأت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس ، یک نائب رئیس و یک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نمایند. حدود اختیارات هیأت مدیره را آئین نامه مشخص می نماید. 
تبصره 4 : شرکت اعضای هیأت مدیره درجلسات آن ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود. 
تبصره 5 : درصورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیأت مدیره ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده با جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود. 
تبصره 6 : هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رییس و یا نائب رییس جلسه فوق العاده تشکیل می دهد ، فاصله بین ارسال دعوت نامه و یا تماس تلفنی و تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.
ماده 18
مجمع عمومی ، هیأت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود . انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است حداکثر سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود ، انتخابات هیأت مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید. 

ماده 19
هیأت مدیره نماینده قانونی کانون بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد: 
حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول ، رسیدگی به حسابهای کانون و پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجمع عمومی ، افتتاح حساب بانکی ، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی درکلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم ، وکیل و عزل آنان و قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی.
به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند با رعایت مصالح کانون در مورد رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام کانون انجام دهد.
تبصره 1 : جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه ، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها درصلاحیت خاص مجامع عمومی است . هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع کانون دارا می باشد. 
تبصره 2: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس و خزانه داربا مهر کانون معتبر خواهد بود. 
تبصره 3 : هیأت مدیره می تواند از بین خود یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل انتخاب کرده و حدود اختیارات او را تعیین نماید. 
مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض می گردد ، نماینده کانون محسوب شده و از طرف آن حق امضاء دارد.
تبصره 4 : هیأت مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی کانون تشکیل دهد. 
تبصره : آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیأت مدیره و تأئید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود. 
ج : بازرسان 
ماده 20
مجمع عمومی عادی 1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد کرد. 
تبصره 1 : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. 
تبصره 2 : اعضای هیأت مدیره ، مدیرعامل و نزدیکان سببی و نسبی آنها نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند. 
ماده 21
وظایف بازرس یا بازرسان به شرح ذیل است : 
1. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی کانون و تهیه گزارش برای مجمع عمومی 
تبصره : مصوبات وصورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.
2. مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد کانون برای ارائه به مجمع عمومی
3. ارائه گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه با مصوبات مجمع به مجمع عمومی
تبصره : گزارش بازرس (بازرسان) باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر کانون آماده باشد .
ماده 22
کلیه اسناد و مدارک اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط باید بوسیله هیأت مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس / بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده 10 احزاب قرار گیرد .

فصل چهارم :
« بودجه و مواد متفرقه » 

ماده 23
بودجه کانون از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقف و نیز حق عضویت اعضاء تأمین می شود .
ماده 24
درآمدها و هزینه های کانون در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارائه خواهد شد .
تبصره 1: کلیه دفاتر مالی کانون در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 : سال مالی کانون منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می شود .
تبصره 3: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری کانون در حساب مخصوصی به نام کانون نزد یکی از بانک های رسمی کشور نگهداری خواهد شد .
ماده 25
کلیه مدارک ، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر کانون نگهداری می شود .
مکاتبات رسمی کانون با امضای رئیس هیأت مدیره و درغیاب او نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر کانون انجام خواهد شد .
ماده 26
هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضاء هیأت مدیره و بازرس (بازرسان) درصورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد. 
ماده 27
کانون دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیأت مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد. 
تبصره : هیأت مدیره در حفط و حراست از مهر و نشان کانون مسئولیت قانونی دارد. 
ماده 28
باتوجه به اینکه کانون ماهیتاً غیرتجاری می باشد نمی تواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد. 
انحلال : 
ماده 29
درموارد زیر کانون منحل می شود : 
1. بنا به رأی مجمع عمومی فوق العاده 
2. درصورتی که تا یک سال پس از ثبت رسیدن ، موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیرممکن باشد. 
3. بنا به تقاضای کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه 
ماده 30
انحلال : درصورت انحلال کانون ، مجمع عمومی فوق العاده هیأت تصفیه ای را ( حداقل سه نفر) از میان اعضای اصلی انتخاب می نماید . این هیأت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید . هیأت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد .
تبصره : مشروح تشریفات انحلال تابع مواد مرتبط در قانون تجارت می باشد .
ماده 31 
این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و 31 ماده و 29 تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی در تاریخ 1388/09/22 به تصویب رسید . 

توجه :
 اساسنامه کانون در  روزنامه رسمی کشور ( شماره 19040 مورخ 1389/4/24 ) به چاپ رسیده است و در سایت اینترنتی روزنامه رسمی کشور (در آدرس زیر ) قابل مشاهده است: