چهارشنبه 12 مهر 1402
کارگروه روابط عمومی و همیاریها
وظایف کارگروه روایط عمومی و همیاریها
 
1- اطلاع رسانی به اعضاء
2- برنامه ریزی و مشارکت در اجرای همایش ها و گردهمایی ها
3- برنامه ریزی و جلب مشارکت اعضاء در ملاقات از بیماران
4- هماهنگی و جلب مشارکت اعضاء برای حضور در مراسم ترحیم بازنشستگان متوفی و یا اعضای درجه یک خانواده آنان