چهارشنبه 30 خرداد 1403
مدیران 1390-1388
چاپ
 
مدیران دفتر مرکزی کانون
 
بر اساس ماده 17 اساسنامه، کانون دارای هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.  
 
اعضای هیأت مدیره منتخب اولین جلسه مجمع عمومی در 22 آذر 1388 برای مدت سه سال به شرح زیر بوده اند
 
1 هادی قلم نویس
رییس هیأت مدیره
2 حمید باقرزاه
نایب رییس هیأت مدیره
3
احمد موسیوند
عضو هیأت مدیره
4 احمد خوزانی عضو هیأت مدیره و خزانه دار
5 حسین میر آبادی
عضو هیأت مدیره
 
 
 
6
 
 
 
 
برهان کرم الهی
 
 
 
عضو علی البدل هیأت مدیره


 
بازرس دفتر مرکزی کانون:
بر اساس ماده 20 اساسنامه کانون، مجمع عمومی عادی 1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد کرد.
 
با توجه به انتخاب سالیانه بازرس در مجمع عمومی عادی سالیانه ، بازرس اصلی و بازرس علی البدل کانون از سال 1388 تا 1390 به شرح زیر بوده اند:
 
حسین قربانی فر
بازرس اصلی منتخب مجمع عمومی سالهای 1388 و 1389 و 1390
نور محمد عقیلی
بازرس علی البدل منتخب مجمع عمومی سال 1388
محمد علی ناصری
بازرس علی البدل منتخب مجمع عمومی سال 1389
سعید ایوب میگونیبازرس علی البدل منتخب مجمع عمومی سال 1390