سه شنبه 30 دی 1399
کارگروه مالی و سرمایه گذاری
وظایف کارگروه مالی و سرمایه گذاری
 
1- بررسی بازار و شناسایی ظرفیتهای سرمایه گذاری
2- تهیه طرحهای توجیهی سرمایه گذاری
3- اطلاع رسانی و تشویق اعضاء به سرمایه گذاری در بازار بورس و فعالیتهای اقتصادی
4- ارائه خدمات مالی به سازمانها و شرکتها