چهارشنبه 30 خرداد 1403
آیین نامه صندوق اعتبار

باسمه تعالی

آیین نامه صندوق اعتبا ر کانون بازنشستگان

بنیاد شهید و امور ایثارگران

 

فصل اول: کلیات

ماده 1 : نام صندوق، صندوق اعتبارکانون بازنشستگان بنیادشهید و امور ایثارگران میباشد.که دراین آیین نامه به اختصار"صندوق" نامیده میشود.

ماده 2 : هدف ازتاسیس صندوق تأمین نیازمندی های اعتباری کارکنان بازنشسته بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد.

ماده 3 : موضوع و حدود عملیات صندوق عبارت است از:

1)        بازکردن حساب سپرده مخصوص اعضاء و دریافت حق عضویت  ماهیانه.

2)    پرداخت قرض الحسنه و سایر تسهیلات بانکی و خدمات اعتباری به اعضاء (از طریق بانک عامل) با رعایت مقررات موضوعه و آیین نامه مصوب هیأت مدیره کانون.

3)    تحصیل وام و یا اعتبار از سیستم بانکی و قرض الحسنه و قبول هدایا از بنیاد شهید و امور ایثارگران و اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تقویت صندوق.

4)    سرمایه گذاری درفعالیت های اقتصادی از طریق شرکت همت گستران افق مهر (متعلق به کانون) برای تقویت و پشتیبانی صندوق (40 در صد منابع صندوق به این امر اختصاص می یابد).

ماده 4 : حوزه عملیات صندوق در سراسر کشور می باشد.

ماده 5 : مدت فعالیت صندوق از تاریخ تأسیس صندوق نامحدود می باشد.

ماده 6 : نشانی صندوق، در محل استقرار کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد.

 

فصل دوم : ارکان و وظایف

ماده 8 : ارکان صندوق عبارتند از :

          الف) شورای صندوق

           ب ) مدیر صندوق

ج) بازرس

ماده 9 : شورای صندوق عبارتند از:

الف ) رییس هیأت مدیره کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران ( رییس شورا )

ب ) نایب رییس هیأت مدیره کانون بازنشستگان بنیاد شهد و امور ایثارگران

ج ) خزانه دار کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران

د ) دو نفر کارشناس ذیصلاح به انتخاب کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران

ماده 10 : وظایف و اختیارات شورا :

الف ) تعیین و تصویب خط مشی و سیاست کلی صندوق.

ب ) رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالیانه.

ج ) تصویب بودجه و تراز نامه وحساب سود و زیان.

د ) سیاست گذاری در پرداخت وام و تصویب طرح های سرمایه گذاری صندوق.

ه ) تصمیم گیری در خصوص نصب و عزل مدیر صندوق و تعیین حق الزحمه وی.

و ) تصمیم گیری در خصوص مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول.

ز ) بررسی و تصمیم گیری در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد اعضای شورا و یا مدیر صندوق در شورا مطرح می گردد.

ماده 11 : جلسات شورا به پیشنهاد رییس شورا برای استماع و رسیدگی به گزارش مدیر صندوق و بازرس تشکیل می شود.

تبصره 1 ) جلسات شورا با حضور نصف به اضافه یک اعضا رسمیت پیدا کرده و  مصوبات آن  معتبر خواهد بود.

ماده 12 : مدیر صندوق :

مدیر صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق است که ترجیحاً از بین اعضاء کانون با تصویب شورا و حکم رییس شورا (رییس هیأت مدیره کانون) برای مدت دو سال به این سمت منصوب گردیده و انتخاب مجدد وی بلا مانع می باشد. 

ماده 13 : وظایف و اختیارات مدیر صندوق :

الف) تهیه و تنظیم گزارش های مالی و ارائه به شورا.

ب ) پیگیری و اخذ مطالبات و اقساط وامها.

ج ) اداره امور صندوق در چهار چوب مقررات و مصوبات شورا.

د ) نمایندگی صندوق در کلیه مراجع اداری و قضایی.

ه ) پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه و طرح های قابل اجرا برای تصویب در شورا.

و ) تهیه و تنظیم آیین نامه های مورد نیاز صندوق برای تصویب در شورا.

ز ) تهیه پیش نویس قرار دادها و احکام حقوقی عوامل اجرائی صندوق و ارائه به رییس شورا.           

ح ) پیشنهاد ایجاد شعبه صندوق جهت تصویب در شورا.

ماده 14 :  بازرس:

بازرس قانونی کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران بازرسی صندوق را به عهده خواهد داشت.

ماده 15 :  صندوق دارای یک حساب بانکی بوده و کلیه دریافت ها و پرداخت های صندوق از طریق حساب مذکور انجام خواهد شد. پرداختهای صندوق با دو امضای مجاز (امضاء ثابت مدیرصندوق و امضاء متغیر رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره کانون) به عمل خواهد آمد.

این آیین نامه در 15 ماده و یک تبصره در جلسه مورخه 1390/2/11 هیأت مدیره کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران مورد تصویب قرار گرفت.