شنبه 20 خرداد 1402
کارگروه انفورماتیک
وظایف کارگروه انفورماتیک
 
1- طراحی و تولید سیستم های نرم افزاری در زمینه اتوماسیون اداری  و وب سایت
2- تأمین تجهیزات رایانه ای
3- جمع آوری اطلاعات و ورود اطلاعات رایانه ای
4- تجزیه و تحلیل اطلاعات