چهارشنبه 30 خرداد 1403
مديريت محتوا
چاپ
مدیران دفتر مرکزی کانون
بر اساس ماده 17 اساسنامه، کانون دارای هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
باتوجه به برگزاری انتخابات در ششمین جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در 27 مهر 1401 ، اعضای جدید هیأت مدیره برای مدت سه سال به شرح ذیل انتخاب شدند.
 
1محمدرضا امیر حسینیرییس هیأت مدیره
2عباس توکلنایب رییس هیأت مدیره
3

حسین قربانی فر
عضو هیأت مدیره و خزانه دار
4
غلام اصغر شکاری
عضو هیأت مدیره
5مصطفی حکمت دان
عضو هیأت مدیره

6
 
 
 
فرشاد محمدی
 
 
 
عضو علی البدل هیأت مدیره
7
 
 
 
منصور لزر غلامی
 
 
 
عضو علی البدل هیأت مدیره


بازرس دفتر مرکزی کانون:
بر اساس ماده 20 اساسنامه کانون، مجمع عمومی عادی 1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد کرد.
باتوجه به برگزاری انتخابات در ششمین جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در 27 مهر 1401 بازرس کانون به شرح زیر انتخاب شد.

سید حسین حسینی
بازرس اصلی
منوچهر
ملک محمدی
بازرس علی البدل