سه شنبه 8 اسفند 1402
آیین نامه صندوق قرض الحسنه
چاپ

بسمه تعالی

آئین نامه صندوق قرض الحسنه

کانون صنفی بازنشستگان بنیاد شهیدو امور ایثارگران

مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1391/08/20

با الهام از تعالیم عالیه اسلام به منظور اعطای وامهای قرض الحسنه به اعضای کانون از محل پس انداز آنان و هدایای خیرین و وجوه در اختیار کانون ، با رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی، صندوق قرض الحسنه کانون در چارچوب مقررات ذیل تشکیل می گردد.

تعاریف و کلیات :

1.       نام صندوق : صندوق قرض الحسنه کانون صنفی بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران که در این آیین نامه به اختصار "صندوق" نامیده می شود.

2.       موضوع فعالیت صندوق : اخذ وجوه پس انداز و پرداخت وام قرض الحسنه به اعضاء با رعایت آیین نامه و دستورالعمل های کانون و مقررات عمومی.

3.       محل استقرار صندوق : دفتر کانون.

4.       سرمایه صندوق : عبارت است از وجوه حاصل از پس انداز اعضاء ؛ منابع کانون و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی.

5.       نحوه اداره صندوق : صندوق در دفتر مرکزی و هر یک از شعب کانون استانها به طور مستقل تشکیل و زیر نظر هیأت مدیره همان کانون اداره شده و دارای حساب بانکی مستقل خواهد بود . کلیه مکاتبات صندوق با امضاء مدیر اجرایی صندوق ( به انتخاب هیأت مدیره کانون ) و کلیه اسناد اعتباری و چکها با دو امضاء " امضای ثابت مدیر اجرایی صندوق و امضای متغیر رئیس هیأت مدیره یا خزانه دار کانون انجام خواهد شد .

تبصره: در استانهایی که به علت تعداد کم بازنشستگان و اعضای کانون، امکان تشکیل صندوق مستقل وجود نداشته باشد، با هماهنگی هیأت مدیره کانون ، عضویت اعضای آن استانها در صندوق دفتر مرکزی یا استانهای همجوار  بلامانع خواهد بود.

6.       نحوه نظارت بر صندوق : بازرس کانون به عنوان بازرس صندوق نیز تعیین می شود . بازرس می تواند در هر زمان نسبت به رسیدگی و بازرسی در مورد عملیات صندوق اقدام نماید و مدیر اجرایی صندوق موظف است اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را در اختیار بازرس قرار دهد. بازرس و یا سایر اشخاص حق خروج اسناد به خارج از کانون را ندارند.

7.       سال مالی صندوق : سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال شروع و تا آخر اسفند همان سال خواهد بود.

8.       نحوه هزینه کرد : کلیه هزینه های صندوق اعم از حقوق و دستمزد ، هزینه های اداری و عمومی و ... از محل کارمزد دریافتی تأمین می گردد .

9.       نحوه تهیه و تنظیم اسناد حسابداری : در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و صورتهای مالی رعایت اصول و موازین حسابداری و روشهای قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است.

تبصره: به منظور حسابرسی عملیات صندوق، عندالزوم از سوی هیأت مدیره کانون نسبت به انتخاب حسابرس اقدام خواهد شد.

10.   انحلال صندوق : چنانچه با تصویب مجمع عمومی، تصمیم به انحلال صندوق گرفته شود، هیأت مدیره کانون مدیر تصفیه را انتخاب و منصوب می نماید. مدیر تصفیه نسبت به رسیدگی به حسابها و تسویه بدهی ها و وصول مطالبات و تعیین دارایی ها اعم از منقول و غیر منقول اقدام نموده و گزارش خود را به هیآت مدیره ارائه می نماید. باقیمانده دارایی های صندوق به دارایی های کانون اضافه خواهد شد .

شرایط عضویت در صندوق :

1-         عضویت در کانون " عضو اصلی یا عضوافتخاری "

2-         ارائه درخواست عضویت در صندوق

3-         واریز پس انداز اولیه به مبلغ 10.000.000 ریال به صورت یکجا یا مرحله ای

4-         واریز پس انداز ماهیانه به مبلغ 250.000 ریال

تبصره: افزایش پس انداز ماهیانه با تصویب مجمع عمومی کانون مرکز یا استانها مجاز خواهد بود.

ضوابط و شرایط پرداخت وام :

در شروع کار صندوق وام 25.000.000 ریالی با شرایط زیر پرداخت می گردد:

1-         موجودی حساب پس انداز متقاضی حداقل به مبلغ 10.000.000 ریال

2-         واریز منظم پس انداز ماهیانه

3-         تکمیل و ارائه فرم درخواست وام

4-         معرفی یک نفر  ضامن از بین اعضای کانون یا شاغل رسمی سازمانهای دولتی (با ارائه گواهی اشتغال به کار) و تکمیل فرم ضمانت

5-         ارائه چک و یا سفته تضمین در وجه کانون به میزان 120% مبلغ وام

6-         امضای ظهر چک و یا سفته تضمین وام توسط ضامن

7-    اقساط وام پرداختی در 20 قسط تعیین و دریافت می گردد .

8-    کارمزد وام به میزان 3 در صد درهنگام پرداخت وام به صورت یکجا کسر خواهد شد .

تبصره : افزایش مبلغ وام با توجه به وضعیت سرمایه صندوق، با تصویب هیأت مدیره کانون مجاز خواهد بود.

9-    درخواست وام اعضاء به نوبت در لیست پرداخت قرار می گیرد . در صورت نیاز به تغییر اولویت در پرداخت وام به پیشنهاد مدیر اجرایی صندوق ، توسط هیأت مدیره کانون تصمیم گیری خواهد شد.

10-   قبول درخواست و پرداخت وام جدید قبل از تسویه وام قبلی مقدور نمی باشد .

11-   با توجه به این که سرمایه صندوق متعلق به اعضای کانون می باشد ، وام گیرنده متعهد خواهد بود که اقساط وام خود را در سررسید پرداخت نماید . چنانچه علیرغم اخطار به وام گیرنده، به هر دلیل اقساط ماهیانه را پرداخت ننماید، از ضامن و نهایتاً از طریق به اجراء گذاشتن چک و یا سفته تضمین پیگیری و وصول خواهد شد .

تبصره : در صورت عدم پرداخت سه قسط متوالی یا متناوب، کل بدهی وام، حال شده و از طریق اجرا گذاشتن چک و یا سفته تضمین وصول خواهد شد .

12-   در صورت فوت وام گیرنده ؛ مبلغ بدهی وام از محل پس انداز و مطالبات متوفی نزد صندوق و یا کانون، تأمین و مابقی بدهی ایشان از خانواده وی دریافت می گردد . چنانچه خانواده در عسر و حرج باشند، با تصویب هیأت مدیره کانون بخشی از وام از محل کارمزدهای دریافتی صندوق هبه و بقیه از خانواده وی دریافت می گردد .

 این آیین نامه در جلسه مورخ 1391/07/17 هیأت مدیره و جلسه مورخ 1391/08/20 مجمع عمومی عادی سالیانه کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران به تصویب رسید.