چهارشنبه 30 خرداد 1403
آیین نامه صندوق قرض الحسنه
چاپ

بسمه تعالی

آئین نامه صندوق قرض الحسنه

کانون صنفی بازنشستگان بنیاد شهیدو امور ایثارگران

مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1391/08/20

با الهام از تعالیم عالیه اسلام به منظور اعطای وامهای قرض الحسنه به اعضای کانون از محل پس انداز آنان و هدایای خیرین و وجوه در اختیار کانون ، با رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی، صندوق قرض الحسنه کانون در چارچوب مقررات ذیل تشکیل می گردد.

تعاریف و کلیات :

1.       نام صندوق : صندوق قرض الحسنه کانون صنفی بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران که در این آیین نامه به اختصار "صندوق" نامیده می شود.

2.       موضوع فعالیت صندوق : اخذ وجوه پس انداز و پرداخت وام قرض الحسنه به اعضاء با رعایت آیین نامه و دستورالعمل های کانون و مقررات عمومی.

3.       محل استقرار صندوق : دفتر کانون.

4.       سرمایه صندوق : عبارت است از وجوه حاصل از پس انداز اعضاء ؛ منابع کانون و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی.

5.       نحوه اداره صندوق : صندوق در دفتر مرکزی و هر یک از شعب کانون استانها به طور مستقل تشکیل و زیر نظر هیأت مدیره همان کانون اداره شده و دارای حساب بانکی مستقل خواهد بود . کلیه مکاتبات صندوق با امضاء مدیر اجرایی صندوق ( به انتخاب هیأت مدیره کانون ) و کلیه اسناد اعتباری و چکها با دو امضاء " امضای ثابت مدیر اجرایی صندوق و امضای متغیر رئیس هیأت مدیره یا خزانه دار کانون انجام خواهد شد .

تبصره: در استانهایی که به علت تعداد کم بازنشستگان و اعضای کانون، امکان تشکیل صندوق مستقل وجود نداشته باشد، با هماهنگی هیأت مدیره کانون ، عضویت اعضای آن استانها در صندوق دفتر مرکزی یا استانهای همجوار  بلامانع خواهد بود.

6.       نحوه نظارت بر صندوق : بازرس کانون به عنوان بازرس صندوق نیز تعیین می شود . بازرس می تواند در هر زمان نسبت به رسیدگی و بازرسی در مورد عملیات صندوق اقدام نماید و مدیر اجرایی صندوق موظف است اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را در اختیار بازرس قرار دهد. بازرس و یا سایر اشخاص حق خروج اسناد به خارج از کانون را ندارند.

7.       سال مالی صندوق : سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال شروع و تا آخر اسفند همان سال خواهد بود.

8.       نحوه هزینه کرد : کلیه هزینه های صندوق اعم از حقوق و دستمزد ، هزینه های اداری و عمومی و ... از محل کارمزد دریافتی تأمین می گردد .

9.       نحوه تهیه و تنظیم اسناد حسابداری : در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و صورتهای مالی رعایت اصول و موازین حسابداری و روشهای قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است.

تبصره: به منظور حسابرسی عملیات صندوق، عندالزوم از سوی هیأت مدیره کانون نسبت به انتخاب حسابرس اقدام خواهد شد.

10.   انحلال صندوق : چنانچه با تصویب مجمع عمومی، تصمیم به انحلال صندوق گرفته شود، هیأت مدیره کانون مدیر تصفیه را انتخاب و منصوب می نماید. مدیر تصفیه نسبت به رسیدگی به حسابها و تسویه بدهی ها و وصول مطالبات و تعیین دارایی ها اعم از منقول و غیر منقول اقدام نموده و گزارش خود را به هیآت مدیره ارائه می نماید. باقیمانده دارایی های صندوق به دارایی های کانون اضافه خواهد شد .

شرایط عضویت در صندوق :

1-         عضویت در کانون " عضو اصلی یا عضوافتخاری "

2-         ارائه درخواست عضویت در صندوق

3-         واریز پس انداز اولیه به مبلغ 10.000.000 ریال به صورت یکجا یا مرحله ای

4-         واریز پس انداز ماهیانه به مبلغ 250.000 ریال

تبصره: افزایش پس انداز ماهیانه با تصویب مجمع عمومی کانون مرکز یا استانها مجاز خواهد بود.

ضوابط و شرایط پرداخت وام :

در شروع کار صندوق وام 25.000.000 ریالی با شرایط زیر پرداخت می گردد:

1-         موجودی حساب پس انداز متقاضی حداقل به مبلغ 10.000.000 ریال

2-         واریز منظم پس انداز ماهیانه

3-         تکمیل و ارائه فرم درخواست وام

4-         معرفی یک نفر  ضامن از بین اعضای کانون یا شاغل رسمی سازمانهای دولتی (با ارائه گواهی اشتغال به کار) و تکمیل فرم ضمانت

5-         ارائه چک و یا سفته تضمین در وجه کانون به میزان 120% مبلغ وام

6-         امضای ظهر چک و یا سفته تضمین وام توسط ضامن

7-    اقساط وام پرداختی در 20 قسط تعیین و دریافت می گردد .

8-    کارمزد وام به میزان 3 در صد درهنگام پرداخت وام به صورت یکجا کسر خواهد شد .

تبصره : افزایش مبلغ وام با توجه به وضعیت سرمایه صندوق، با تصویب هیأت مدیره کانون مجاز خواهد بود.

9-    درخواست وام اعضاء به نوبت در لیست پرداخت قرار می گیرد . در صورت نیاز به تغییر اولویت در پرداخت وام به پیشنهاد مدیر اجرایی صندوق ، توسط هیأت مدیره کانون تصمیم گیری خواهد شد.

10-   قبول درخواست و پرداخت وام جدید قبل از تسویه وام قبلی مقدور نمی باشد .

11-   با توجه به این که سرمایه صندوق متعلق به اعضای کانون می باشد ، وام گیرنده متعهد خواهد بود که اقساط وام خود را در سررسید پرداخت نماید . چنانچه علیرغم اخطار به وام گیرنده، به هر دلیل اقساط ماهیانه را پرداخت ننماید، از ضامن و نهایتاً از طریق به اجراء گذاشتن چک و یا سفته تضمین پیگیری و وصول خواهد شد .

تبصره : در صورت عدم پرداخت سه قسط متوالی یا متناوب، کل بدهی وام، حال شده و از طریق اجرا گذاشتن چک و یا سفته تضمین وصول خواهد شد .

12-   در صورت فوت وام گیرنده ؛ مبلغ بدهی وام از محل پس انداز و مطالبات متوفی نزد صندوق و یا کانون، تأمین و مابقی بدهی ایشان از خانواده وی دریافت می گردد . چنانچه خانواده در عسر و حرج باشند، با تصویب هیأت مدیره کانون بخشی از وام از محل کارمزدهای دریافتی صندوق هبه و بقیه از خانواده وی دریافت می گردد .

 این آیین نامه در جلسه مورخ 1391/07/17 هیأت مدیره و جلسه مورخ 1391/08/20 مجمع عمومی عادی سالیانه کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران به تصویب رسید.