چهارشنبه 30 خرداد 1403
کارگروه حقوقی
وظایف کارگروه حقوقی
 
1- انجام مشاوره و ارایه طریق در زمینه های حقوقی، کیفری، ثبتی، ملکی و خانوادگی

2- تهیه و تنظیم دادخواست و تقدیم به مراجع ذیربط قضایی

3- نظیم شکوائیه و لایحه دفاعیه و تقدیم آن به مبادی ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه

4- قبول وکالت در زمینه های مختلف حقوقی ، کیفری و ...

5- ارایه طریق حقوقی در زمینه حقوق اداری و مسائل مرتبط با دیوان عدالت اداری

6- حضور در مراجع ذیربط قضایی برابر قانون و حسب مورد

7- پاسخگویی به استعلامات حقوقی

8- تهیه و تنظیم اظهار نامه و ارسال و انعکاس آن به مخاطب از طریق دفاتر مراجع دادگستری