چهارشنبه 30 خرداد 1403
همایش کارگروه های تخصصی کانون
چاپ

همایش کارگروه های تخصصی
در اجرای ماده 17 بند 4/17 آیین نامه اجرایی کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران، جهت مشارکت هر چه بیشتر بازنشستگان و استفاده از ظرفیتهای تخصصی و تجربی آنان در برنامه ها و فعالیت های کانون، کارگروه های تخصصی به تعداد مورد نیاز با تصویب هیأت مدیره کانون تشکیل شده و تمامی بازنشستگان بر حسب تخصص و تجارب مربوط و تمایل آنان در یکی از کارگروه های تخصصی سازماندهی می شوند.
در این راستا در تاریخ 1389/8/17 با سازماندهی اولیه کارگروه های تخصصی در قالب 12 کارگروه، اولین همایش اعضاء کارگروه های تخصصی با حضور 49 نفر از اعضاء در سالن اجتماعات ساختمان شهید رسول زاده برگزار گردید.
 
اسامی کارگروه های مذکور:
 1- کارگروه مالی
2-  کارگروه  سرمایه گذاری
3-  کارگروه  بازرگانی
4-  کارگروه  تولیدی و توزیعی 
 5- کارگروه عمران و فنی
6-  کارگروه  انفورماتیک
7-  کارگروه تجهیزات پزشکی
8- کارگروه  حقوقی
9-  کارگروه  تبلیغات و فرهنگی
10-  کارگروه  پشتیبانی
11-  کارگروه  تحقیق و پژوهش
12-  کارگروه  گرشگری
 
در همایش مذکور آیین نامه تشکیل و فعالیت کارگروه های تخصصی کانون وچگونگی تعامل کارگروه های تخصصی با کانون و شرکت افق مهر " متعلق به کانون" تشریح شده و با تنظیم وقت جلسات هفتگی کارگروه ها مقرر شد جلسات کارگروه ها در محل دفتر کانون برگزار گردد. 
 
متعاقباً با بررسی عملکرد کارگروه های مذکور و با توجه به پیشنهادهای واصله از کارگروه ها، نسبت به ادغام کارگروه ها در قالب شش کارگروه ذیل اقدام گردید:
1-  کارگروه  مالی و سرمایه گذاری
2-  کارگروه  فرهنگی، پژوهشی و گردشگری
3- کارگروه پشتیبانی
4- کارگروه عمران و مسکن
5- کارگروه حقوقی
6-  کارگروه  انفورماتیک
 
 لازم به ذکر است که متعاقباً نسبت به تشکیل دو کارگروه ذیل نیز اقدام شده است:
7-  کارگروه روابط عمومی و همیاری ها
8-  کارگروه  تربیت بدنی