چهارشنبه 30 خرداد 1403
مديريت محتوا
چاپ
مدیران دفتر مرکزی کانون
 
بر اساس ماده 17 اساسنامه، کانون دارای هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
 
باتوجه به برگزاری انتخابات در پنجمین جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در اول مهر 1398 و پذیرش استعفای کلیه اعضای هیأت مدیره قبلی ، اعضای جدید هیأت مدیره برای مدت سه سال به شرح ذیل انتخاب شدند.
 
1هادی قلم نویس رییس هیأت مدیره
2 علی محمد فرحزادعضو هیأت مدیره
3

حسین میرآبادی
نایب رییس هیأت مدیره
4
یوسفعلی شکری
عضو هیأت مدیره
5 حبیب عابدی
عضو هیأت مدیره و خزانه دار

 
 
 
6
 
 
 
امیر بهنام جوشقانی قالی
 
 
 
عضو علی البدل هیأت مدیره

 
 
 
7
 
 
 
محمدرضا امیر حسینی
 
 
 
عضو علی البدل هیأت مدیره


بازرس دفتر مرکزی کانون:
 
بر اساس ماده 20 اساسنامه کانون، مجمع عمومی عادی 1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد کرد.
 
باتوجه به برگزاری انتخابات در پنجمین جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در اول مهر 1398 بازرس کانون به شرح زیر انتخاب شد.
 
 
 
 حسین قربانی فر
  بازرس اصلی منتخب مجمع عادی به طور فوق العاده   1398 و 1400 
سلیمان دمیرچی بازرس اصلی منتخب مجمع عادی به طور فوق العاده 1399 
تاریخ آخرین به روزرسانی: 1401/08/27