چهارشنبه 30 خرداد 1403
معرفی کانون

 ساختار سازمانی کانون:

بر اساس ماده 17 اساسنامه، کانون دارای هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که مجمع عمومی عادی از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می نماید. 

بر اساس ماده 20 اساسنامه، مجمع عمومی عادی 1 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب می نماید.
بر اساس تبصره 1 ماده 17 اساسنامه: شعب کانون در شهرستانها توسط هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفر که از سوی اعضای همان شعبه انتخاب و با تصویب هیأت مدیره مرکزی منصوب می شوند، اداره خواهد شد. اعضاء این هیأتها طبق دستورالعمل هیأت مدیره دفتر مرکزی کانون فعالیت خواهند نمود. حدنصاب تأسیس شعبه 30 نفر عضو می باشد که درصورت عدم حصول آن، می توان دفتر نمایندگی دایر نمود. 

نمودار سازمانی: