پنجشنبه 3 مهر 1399
قوانین و مقررات

کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته از کار افتاده و متوفی

قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان

‌تاریخ تصویب 1379.2.13 

‌ماده 1 - بندهای ماده (88) قانون استخدام کشوری حذف و عبارت زیر جایگزین آن می‌شود:

‌ماده 88 - دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهای‌مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به آنها و همچنین مؤسسات غیر دولتی که بیش از بیست و‌پنج درصد (25%) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأت وزیران از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود ممنوع است.

‌ماده 2 - در ماده (81) و(82) و تبصره (1) ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 1345.3.31 و بند (پ) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و‌مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374.11.25 جز در مورد حقوق وظیفه که به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار‌می‌شود ، میزان چهار پنجم به تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح می‌گردد.

‌ماده 3 - دولت موظف است کمک هزینه عائله مندی کارکنان شاغل ، از کار افتاده و یا بازنشسته را در صورت فوت ، به همسر دائم آنها ، مادامی که‌در قید حیات باشند بپردازد.

‌ماده 4 - در بند (ت) ماده (86) قانون استخدام کشوری عبارت بعد از «‌عیال دائمی متوفی» حذف می‌گردد.

‌ماده 5 - قانون اصلاح تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذرماه 1328 و برقراری حقوق‌وظیفه در مورد فرزندان و

نوادگان اناث مصوب 1363.10.2 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1 - در بند (ب) قانون مذکور پس از کلمه «‌شوهر» کلمه «‌حرفه» حذف می‌گردد.

2 - تبصره (2) قانون مذکور حذف می‌گردد و تبصره (3) به تبصره (2) تبدیل می‌یابد.

‌ماده 6 - عبارت دو سوم مندرج در ماده (1) و بند (ج) و تبصره (2) ماده (2) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب1373.6.23 و محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می‌گردند و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که‌ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد‌بود.

‌ماده 7 - ماده (1) و بند (1) ماده (3) قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375.2.26 و‌اصلاحیه آن مصوب 1376.8.16 به ترتیب زیر اصلاح می‌گردد:

- به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق الاشاره هنگام بازنشستگی ، ازکارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت‌معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود.

- کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته از کار افتاده و متوفی فقط یک‌بار حسب مورد.

توجه: بر اساس دستورالعمل صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کمک هزینه ازدواج دائم فرزندان ( تا سه فرزند ) پرداخت می شود.

‌ماده 8 - تبصره (3) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370.6.13 موضوع اعطاء دو گروه بالاتر در مورد مستخدمینی‌که به سبب انجام وظیفه فوت و یا ازکارافتاده شده و یا بشوند نیز لازم‌الاجراء است.

‌ماده 9 - مستخدمین موضوع مواد (143) و (144) قانون استخدام کشوری که در یکی از مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری‌خدمت می‌نمایند تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانین اصلاحی آن باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت و یا ازکارافتادگی، معدل تمامی حقوق و‌مزایای دریافتی آنان که ملاک کسور بازنشستگی است

در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.

‌ماده 10 - این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده (1) قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‌های آن مصوب 1373.6.23 که‌بازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده شده و یا می‌شوند از تاریخ 1379.1.1 لازم‌الاجراء می‌باشد و هر گونه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این‌قانون لغو می‌گردد.

‌تبصره - قسمت اول ماده (7) موضوع پاداش پایان خدمت در مورد کارکنانی که از 1379.1.1 بازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده شده یا می‌شوند‌لازم‌الاجراء می‌باشد.

‌ماده 11 - بار مالی ناشی از اجراء این قانون از محل کسور بازنشستگی مربوطه و سرمایه‌گذاری و سود سپرده‌گذاری‌های کسور بازنشستگی‌مشترکین (‌اعم از موجودیهای صندوق، بدهیهای دولت و مازاد طراز مثبت صندوق) از سوی صندوق‌های ذی ربط و سایر منابع زیر تأمین خواهد شد:

- بندهای (‌د) و (ه) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه.

- بند (ه) تبصره (4) و قسمت دوم بند (ی) تبصره (10) قانون بودجه سال1379 کل کشور.

- قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت و اصلاحیه آن مصوب 1375.2.26 و 1376.9.16.

- ردیف‌های حقوقی به جای مانده کارکنانی که بازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده می‌شوند، در سال مربوطه از طریق برگشت به خزانه دولت.

- کسور بازنشستگی مربوطه (‌مواد «1»، «2»، «4»، «5» و «6» این قانون که از آن کسور بازنشستگی دریافت می‌شود.)

‌ماده 12 - به دولت اجازه داده می‌شود نرخ کسور بازنشستگی کلیه کارکنان بخش دولتی اعم از کشوری و لشکری را به صورت یکسان و حداکثر تا‌نه درصد (9%) سهم کارکنان و یک و نیم برابر آن سهم دولت تصویب و اجراء نماید و عدم تصویب آن مانع اجرای این قانون نخواهد بود.

‌ماده 13 - در صورت نیاز به دستورالعمل‌های اجرائی حسب مورد، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (‌برای نیروهای مسلح) وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌برای مشمولین تأمین اجتماعی) و سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای سایر مشمولین این قانون تهیه و‌ابلاغ خواهد گردید.

‌قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی و ماده (184) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی واصل‌نگردیده است.