سه شنبه 30 دی 1399
شرایط عضویت
شرایط ، نحوه عضویت وانواع آن :
 
بر اساس ماده 6 اساسنامه کانون، هرفرد بازنشسته بنیادشهید وامورایثارگران که دارای شرایط زیر باشد می تواند به عضویت کانون درآید.
1. داشتن حکم بازنشستگی از بنیادشهید و امور ایثارگران
2. پذیرفتن مفاد اساسنامه
3. عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
4. عدم سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی
5. پرداخت حق عضویت
بر اساس ماده 7 اساسنامه کانون دارای دو نوع عضو خواهد بود.
1) اعضای اصلی که دارای حق رأی بوده ومکلف به پرداخت حق عضویت می باشند.
2) اعضای افتخاری که دارای مطالعات وتحقیقات علمی ممتاز بوده وبا پیشنهاد هیأت مدیره ، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

مدارک لازم جهت عضویت در کانون بازنشستگان
 
1.    عکس 4*3  دو قطعه
2.    کپی شناسنامه و کارت ملی یک برگ
3.    فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 107064841002 نزد بانک ملی شعبه شاهد کد 760 به نام کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران
4.    تکمیل  فرم عضویت کانون بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران