چهارشنبه 17 آذر 1400
دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
به اطلاع اعضای محترم دفتر مرکزی کانون می رساند
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه دفتر مرکزی کانون بر اساس ماده 10 اساسنامه در روز ملی تکریم بازنشستگان تشکیل خواهد شد
 
در این جلسه علاوه بر برگزاری مراسم تکریم بازنشستگان ، مجمع عمومی عای سالیانه به منظور بررسی و تأیید عملکرد سال 1390 و انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره و بازرس ( با توجه به اتمام دوره سه ساله هیأت مدیره فعلی ) برگزار خواهد شد
 
بدینوسیله از اعضای محترم دفتر مرکزی کانون دعوت می گردد در این جلسه که در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1391/8/20 (  همزمان با روز خانواده و تکریم بازنشستگان ) در  مرکز فرهنگی سید الشهداء واقع در تهران خیابان شهید مفتح پایین تر از میدان هفتم تیر برگزار می گردد شرکت فرمایند
 
در ضمن اعضای محترم که داوطلب عضویت در هیأت مدیره و یا بازرسی کانون می باشند می بایست تا قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی در خواست خود را به دفتر کانون تسلیم نمایند 
 
لازم به ذکر است که حضور در جلسه مجمع عمومی و شرکت در انتخابات ، منوط به تمدید عضویت  و پرداخت حق عضویت سال 1391 می باشد لذا بازنشستگانی که تا کنون در این خصوص اقدام نکرده اند به این موضوع عنایت فرمایند
 
آگهی چاپ شده مورخ 1391/8/2 در  روزنامه اطلاعات (روزنامه کثیر الانتشار منتخب مجمع عمومی کانون) به شرح زیر می باشد
 

ايجاد کننده : تاريخ : 1391/07/24
پیوستها