چهارشنبه 17 آذر 1400
دعوت اعضاء به مجمع عمومی فوق العاده
به اطلاع اعضای محترم دفتر مرکزی کانون می رساند
 
به منظور تصویب تغییرات اساسنامه کانون ( بر اساس تغییرات مورد نظر کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ) ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده کانون در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1391/8/20 همزمان با روز خانواده و تکریم بازنشستگان در  مرکز فرهنگی سید الشهداء واقع در تهران خیابان شهید مفتح پایین تر از میدان هفتم تیر برگزار می گردد
 
بدینوسیله از اعضای محترم دفتر مرکزی کانون دعوت می گردد در این جلسه شرکت فرمایند
 
آگهی چاپ شده مورخ 1391/8/2 در  روزنامه اطلاعات (روزنامه کثیر الانتشار منتخب مجمع عمومی کانون) به شرح زیر می باشد 
ايجاد کننده : تاريخ : 1391/07/24
پیوستها